پ. آبان ۲۳ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله نقش رضایت جنسی بر میزان رضایت زناشویی دانشجویان متاهل

مقاله نقش رضایت جنسی بر میزان رضایت زناشویی دانشجویان متاهل

مقاله نقش رضایت جنسی بر میزان رضایت زناشویی دانشجویان متاهل

فهرست مقاله: (شامل ۱۱۰ صفحه Word)

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- بیان مسئله ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۴

۱-۴- اهداف پژوهش ۵

۱-۴-۱- هدف کلی ۵

۱-۴-۲- اهداف جزئی ۵

۱-۵- فرضیه های پژوهش ۶

۱-۵-۱- فرضیه اصلی ۶

۱-۵-۲- فرضیه های فرعی ۶

۱-۶- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ۶

فصل دوم

ادبیات تحقیق

۲-۱- بخش اول: رضایت جنسی ۹

۲-۱-۱- مقدمه ۹

۲-۱-۲- رضایت جنسی مطلوب ۹

۲-۱-۲-۱- تکنیک ۱۰

۲-۱-۳- رضایت روابط زناشویی در ازدواج ۱۲

۲-۱-۴- تعریف تعرض جنسی ۱۳

۲-۱-۵-تعریف عام رضایت ۱۳

۲-۱-۶- تعریف خاص رضایت (تماس جنسی)۱۳

۲-۱-۷- جلب رضایت جنسی همسر ۱۴

۲-۱-۸- بقای رابطه ۱۵

۲-۱-۹- رابطه رضایت زناشویی و رضایت جنسی ۱۶

۲-۱-۱۰- دلبستگی آری ، وابستگی هرگز ۱۷

۲-۱-۱۱- ازدواج نکرده‌ ها بخوانند ۱۷

۲-۱-۱۲- اطلاعات لازم در مورد رضایت جنسی و ارگاسم خانم ها ۱۹

۲-۱-۱۳- ده عامل موثر در کاهش رضایت جنسی زنان و مردان ۲۰

۲-۱-۱۴- رضایت جنسی در مردان و زنان چگونه است؟ ۲۱

۲-۱-۱۵- شاخص‌ های رضایت جنسی در مردان و زنان ۲۲

۲-۱-۱۶- چه کسانی بیشتر به رضایت جنسی می‌ رسند؟ ۲۳

۲-۱-۱۷- جلب رضایت جنسی همسر ۲۳

۲-۱-۱۸- جلب رضایت جنسی در بقای رابطه ۲۵

۲-۱-۱۹- راهکار‌هایی برای رضایت جنسی ۲۵

۲-۱-۲۰- شکستن عادت‌ های روتین ۲۶

۲-۱-۲۱- با شریک جنسی خود صحبت کنید ۲۷

۲-۱-۲۲- ورزش و تغییر وضعیت ظاهری ۲۷

۲-۱-۲۳- رضایت جنسی و ناتوانی جنسی در زنان ۲۸

۲-۱-۲۳-۱- علائم و نشانه ها ۲۸

۲-۱-۲۳-۲- علل ۲۸

۲-۱-۲۴- چه زمان باید به پزشک مراجعه کرد؟ ۲۹

۲-۱-۲۴-۱- غربالگری و تشخیص ۲۹

۲-۱-۲۴-۲- درمان ۳۰

۲-۱-۲۴-۳- درمان های غیر دارویی برای ناتوانی جنسی در زنان ۳۰

۲-۱-۲۴-۴- درمان های دارویی برای ناتوانی جنسی در زنان ۳۱

۲-۱-۲۴-۵- درمان های در حال پدیدار شدن ۳۳

۲-۱-۲۴-۶- مهارت های کنار آمدنی ۳۳

۲-۲- بخش دوم: رضایت زناشویی ۳۵

۲-۲-۱- رضایت زناشویی ۳۵

۲-۲-۲- خوشبختی در زندگی زناشویی و رضایت زناشویی ۳۵

۲-۲-۲-۱- خوشبختی در زندگی زناشویی و رضایت زناشویی ۳۵

۲-۲-۲-۲- خانواده ـ رضایت زناشویی ۳۶

۲-۲-۲-۳- خشنودی در خانواده و عوامل موثر در آن ۳۷

۲-۲-۲-۴- ناخشنودی و طلاق در خانواده و علل آن ۳۸

۲-۲-۳- بهداشت روانی یا رضایت زناشویی ۴۱

۲-۲-۴- تعریف سازمان جهانی ۴۲

۲-۲-۵- اهمیت رضایت زناشویی ۴۲

۲-۲-۶- رضایت زناشویی در پرتو پای بندی به آموزه های دینی ۴۲

۲-۲-۷- دین باوری و رضایت زناشویی ۴۳

۲-۲-۸-امنیت روانی و رضایت زناشویی ، در پرتو یاد خدا ۴۳

۲-۲-۹- آثار شکرگزاری بر رضایت زناشویی ۴۳

۲-۲-۱۰- توکل و رضایت زناشویی ۴۴

۲-۲-۱۱- رضایت زناشویی در نظام خانواده ۴۴

۲-۲-۱۲- تعریف رضایت ۴۵

۲-۲-۱۲-۱- پیدایش رضایت ۴۵

۲-۲-۱۲-۲- ابعاد رضایت ۴۶

۲-۲-۱۲-۳- عوامل مؤثر در رضایت زناشویی ۴۶

۲-۲-۱۲-۴- رضایت از زندگی زناشویی ۴۶

۲-۲-۱۲-۵- عوامل موثر در رضایتمندی زناشویی ۴۷

۲-۳- پیشینه پژوهش ۴۹

۲-۳-۱- پژوهشهای خارجی ۴۹

۲-۳-۲- پژوهشهای داخلی ۴۹

فصل سوم

روش تحقیق

۳-۱- روش پژوهش ۵۴

۳-۲- جامعه آماری ۵۴

۳-۳- حجم نمونه و نمونه گیری ۵۴

۳-۴- ابزار اندازه گیری پژوهش ۵۴

۳-۵- اعتبار و روایی اندازه گیری ۵۶

۳-۵-۱- تعیین اعتبار ( روایی) پرسشنامه ۵۶

۳-۵-۲- تعیین پایایی ( قابلیت اعتماد) پرسشنامه ۵۷

۳-۶- روش جمع آوری اطلاعات ۵۸

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

۴-۱ مقدمه ۶۰

۴-۲ توصیف داده ها ۶۰

۴-۳ تحلیل داده ها ۶۲

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- هدف ۷۹

۵-۲-فرضیات پژوهش ۷۹

۵-۳- بیان یافته ها و نتیجه ۷۹

۵-۴- نتایج استنباطی ( نقد و بررسی فرضیات)۷۹

منابع ۸۷

منابع فارسی ۸۷

منابع خارجی ۸۹

پیوست ها: پرسشنامه ۹۱

خروجی نرم افزار Spss 94

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله نقش رضایت جنسی بر میزان رضایت زناشویی دانشجویان متاهل