د. مهر ۱ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

نرم افزار مدیریت هزینه پروژه ها

نرم افزار مدیریت هزینه پروژه ها

نرم افزار مدیریت هزینه پروژه ها

نرم افزار مدیریت هزینه پروژه ها چیست؟ نرم افزار مدیریت هزینه پروژه ها، نرم افزاری است برای شرکت های پیمانکاری که در آن چندین پروژه توسط همکاران آن شرکت مدیریت می شود. به جهت مبادله مبالغ زیادی در شرکت نیاز است که کلیه عملیات هزینه ای این پروژه ها کنترل شود. از طرفی میزان دریافتی و هزینه کردهای هر نفر از همکاران و محل هزینه کرد آنها نیز باید مشخص شود. لذا به سفارش یکی از مشتریان گروه راهنمای دلفی بر آن شدیم تا این نرم افزار را تولید و در اختیار شرکت ها و پیمانکاران عزیز قرار دهیم تا بتوانند به راحتی هزینه کردهای خود را در خصوص هر پروژه مدیریت نمایند. امکانات نرم افزار الف) داده های اولیه: ۱- تنخواه گردان: افرادی که هزینه ها را انجام می دهند. شامل مشخصات زیر هستند: ۱-۱- کد تنخواه گردان ۱-۲- نام و نام خانوادگی ۱-۳- موجودی اولیه تنخواه ۲- پروژه ها: محل هزینه کردها. شامل مشخصات زیر می باشد: ۲-۱- کد پروژه ۲-۲- نام پروژه ۲-۳- کارفرمای پروژه ۲-۴- تلفن کارفرما ۲-۵- آدرس پروژه ۳- هزینه ها: شرح انواع هزینه کردهای پروژه ها. شامل مشخصات زیر می باشد: ۳-۱- گروه هزینه ها ۳-۱-۱- کد گروه هزینه ها ۳-۱-۲- نام گروه هزینه ها ۳-۲- هزینه ها ۳-۲-۱- کد گروه هزینه ها ۳-۲-۲- کد هزینه ها ۳-۲-۳- نام هزینه ها ب) ثبت اسناد: شامل ثبت کلیه دریافتی ها و پرداختی ها می باشد. ۱- ثبت پرداخت تنخواه: در این قسمت مبالغی را که به تنخواه گردان پرداخت می شود ثبت می گردد. شامل موارد زیر می باشد: ۱-۱- شماره ثبت ۱-۲- تاریخ ثبت ۱-۳- کد تنخواه گردان (مشخصاتش را خودکار نمایش می دهد) ۱-۴- مبلغ پرداختی ۱-۵- محل پرداخت تنخواه (شرح مختصری در خصوص نحوه پرداخت تنخواه شامل: پرداخت نقدی، چک شماره —- مشتری —- و ….) ۲- ثبت سند هزینه ها: کلیه هزینه های انجام شده تنخواه گردان ها در آن ثبت خواهد شد. شامل موارد زیر می باشد: ۲-۱- شماره سند ۲-۲- تاریخ ثبت سند ۲-۳- کد پروژه (مشخصات پروژه خودکار نمایش داده می شود) ۲-۴- کد گروه هزینه ها (مشخصات گروه هزینه ها خودکار نمایش داده می شود) ۲-۵- کد هزینه ها (بر اساس کد گروه هزینه ها، مشخصات هزینه ها خودکار نمایش داده می شود) ۲-۶- شرح هزینه ۲-۷- مبلغ هزینه ۲-۸- شماره سند هزینه (شامل فیش بانکی، رسید پرداختی و ….) ۲-۹- تاریخ سند هزینه کرد ۲-۱۰- توضیحات سند هزینه کرد ۲-۱۱- کد تنخواه گردان ج) گزارشات: ۱- گزارش پروژه ها: شامل ریز هزینه کردهای مربوط به پروژه به شرح زیر می باشد: ۱-۱- مشخصات پروژه ۱-۲- کد گروه هزینه ۱-۳- کد هزینه ۱-۴- شماره سند هزینه کرد ۱-۵- تاریخ هزینه کرد ۱-۶- شرح هزینه ۱-۷- مبلغ هزینه ۱-۸- تنخواه گردان ۱-۹- جمع کل هزینه ها ۲- گزارش تنخواه ها: شامل ریز پرداختی ها به تنخواه گردان ها به شرح زیر می باشد: ۲-۱- مشخصات تنخواه گردان ۲-۲- شماره ثبت تنخواه ۲-۳- تاریخ ثبت تنخواه ۲-۴- مبلغ تنخواه ۲-۵- محل پرداخت ۲-۶- مبلغ بستانکاری تنخواه گردان ۲-۷- مبلغ بدهکاری تنخواه گردان ۳- گزارش هزینه کرد تنخواه گردان: شامل ریز هزینه کرد تنخواه گردان به شرح زیر می باشد: ۳-۱- مشخصات تنخواه گردان ۳-۲- شماره ثبت سند ۳-۳- تاریخ ثبت سند ۳-۴- کد پروژه ۳-۵- کد گروه هزینه ها ۳-۶- کد هزینه ها ۳-۷- شرح هزینه ۳-۸- مبلغ هزینه ۳-۹- مبلغ بستانکار ۳-۱۰- مبلغ بدهکار

مشاهده فایل