د. آذر ۱۸ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

نقش زن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای مسلمان – پایان نامه کارشناسی ارشد

نقش زن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای مسلمان - پایان نامه کارشناسی ارشد

نقش زن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای مسلمان – پایان نامه کارشناسی ارشد

درس: زن در توسعه – دوره کارشناسی ارشد – مطالعات زنان

نقش زن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای مسلمان

فهرست پایان نامه: (فرمت word)

چکیده

مقدمه

تاریخچه توسعه

طرح مطالعاتی

بیان مسأله

صورت مسأله

ضرورت تحقیق

رویکرد مطالعاتی

چارچوب مفهومی

چارچوب نظری تحقیق

قلمرو مطالعاتی

روش مطالعاتی

پیشینه مطالعاتی

موانع و تنگناها

برنامه زمان بندی

بخش اول

تعریف توانمندسازی

معیارهای توانمندسازی زنان

رابطه زن و توسعه

محور توسعه چیست؟

بخش دوم

وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران

زن، هویت ملی، سیاست گذاری های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

گزارش تحول وضعیت زنان طی سال های ۱۳۸۳-۱۳۷۶

بخش سوم

چالش های فراروی زنان

راه کارهای افزایش مشارکت سیاسی زنان در ایران و دیگر کشورهای اسلمی

مسأله زنان در کشورهای اسلامی

بررسی جایگاه زن در کشورهای اسلامی

بخش چهارم

مالزی و موقعیت زنان

خاورمیانه کجاست؟

وضعیت زنان در کشورهای عربی – اسلامی خاورمیانه

زنان مسلمان خاورمیانه

سیمای زن در جهان (کشور مصر)

– نگاهی به وضعیت زندگی زنان عربستان سعودی

– وضعیت زن در کشورهای شورای همکاری خلیج فارسی

– نگاهی به وضعیت زنان در کشور اندونزی

بخش پنجم

جمع بندی مباحث

ارایه راهکارها

منابع و مآخذ

مشاهده فایل