چ. آذر ۲۰ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

پاورپوینت فونون ها در فلزات

پاورپوینت فونون ها در فلزات

پاورپوینت فونون ها در فلزات

فهرست پاورپوینت: ( شامل ۳۱ اسلاید – بر اساس فصل ۲۶ کتاب فیزیک حالت جامد اشکرافت- مرمین )

نظریه اولیه درباره روابط پراکندگی فونون

سرعت و صوت

انحراف کوهن

ثابت دی الکتریک فلز

برهمکنش موثر الکترون- الکترون

توزیع فونونی در بردار انرژی اکترون

برهمکنش الکترون فونون

وابستگی دمایی مقاومت الکتریکی فلزلت

اثر فرآیند اومکاپ

مشاهده فایل