د. آذر ۱۸ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

پاورپوینت فیزیک حالت جامد ۱ چارز کیتل

پاورپوینت فیزیک حالت جامد 1 چارز کیتل

پاورپوینت فیزیک حالت جامد ۱ چارز کیتل

پاورپوینت کتاب حالت جامد چارز کیتل – مناسب جهت مدرسان و دانشجویان

شامل:

فصل ۱ – ساختار بلوری

فصل ۲- پراش توسط بلور و شبکه وارون

فصل ۳- بستگی بلور

فصل ۴- فونو نها I ارتعاشات های شبکه

فصل ۵- فونونها II ویژگی های گرمایی

فصل ۶- گاز فرمی الکترون آزاد

مشاهده فایل