ش. مهر ۲۷ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

پاورپوینت کارگاه تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS

پاورپوینت کارگاه تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS

پاورپوینت کارگاه تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS

پاورپوینت کارگاه تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS  شامل ۳۴ اسلاید می باشد. تحلیل عاملی Factor Analysis این روش توسط کارل پیرسون ۱۹۰۱ و چارلز اسپیرمن ۱۹۰۴برای اولین بار هنگام اندازه گیری هوش مطرح شد. برای تعیین تأثیرگذارترین متغیرها در زمانیکه تعداد متغیرهای مورد بررسی زیاد و روابط بین آنها ناشناخته باشد، استفاده می شود. در این روش متغیرها در عاملهایی قرار می گیرند، به طوریکه از عامل اول به عاملهای بعدی درصد واریانس کاهش می یابد، از این رو متغیرهایی که در عامل های اولی قرار می گیرند، تأثیرگذارترین هستند. تحلیـل عوامـل یکـی از روش های پیشرفته آماری است که بر اساس آن داده های تجربـی به ابعاد کمتری کاهش می یابند. روش تحلیل عوامل روابط درونی بین دادههای مورد تحلیـل را تعیین می کند.

مشاهده فایل