س. بهمن ۱ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

پایان نامه ارزیابی عملکرد به روش ترکیبی AHP،BSC و TOPSIS

پایان نامه ارزیابی عملکرد به روش ترکیبی AHP،BSC و TOPSIS

پایان نامه ارزیابی عملکرد به روش ترکیبی AHP،BSC و TOPSIS

فهرست مطالب: (شامل ۱۰۸ صفحه با فرمت ورد)

چکیده
فصل اول
مقدمه
۱-۱) بیان مساله تحقیق
۲-۱) ضرورت و اهمیت انجام تحقیق (اهمیت نظری-اهمیت کاربردی)
۳-۱) بیان اهداف تحقیق
۴-۱) فرضیات یا سؤالات تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه)
۵-۱) روش تحقیق
۶-۱) جامعه آماری و قلمرو تحقیق (قلمرو مکانی-زمانی-موضوعی)
۷-۱) روش نمونه گیری – اندازه نمونه
۸-۱) روش و ابزار گردآوری داده ها
۹-۱) روش تجزیه تحلیل داده ها
۱۰-۱) تعاریف متغیر ها و اصطلاحات تحقیق (نظری-عملیاتی)

فصل دوم
مقدمه
۱-۲) ارزیابی عملکرد
۱-۱-۲) سیر تحول ارزیابی عملکرد
۲-۱-۲) تعاریف ارزیابی عملکرد
۳-۱-۲) ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد
۴-۱-۲) ابعاد ارزیابی عملکرد
۵-۱-۲) اهداف ارزیابی عملکرد
۶-۱-۲) دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد
۷-۱-۲) فرایند ارزیابی عملکرد
۸-۱-۲) تدوین شاخص ها و ابعاد و محورهای مربوطه و تعیین واحد سنجش آن ها
۱-۸-۱-۲) تعیین وزن شاخص ها ، به لحاظ اهمیت آن ها و سقف امتیازات مربوطه
۲-۸-۱-۲) استاندارد گذاری و تعیین وضعیت عملکرد مطلوب شاخص ها برای پایان دوره ارزیابی
۳-۸-۱-۲) ابلاغ و اعلان انتظارات و شاخصها به “ارزیابی شونده”
۴-۸-۱-۲) سنجش و اندازه گیری و استخراج نتایج
۹-۱-۲) الگوهای ارزیابی عملکرد سازمانها
۱-۹-۱-۲) مدل های مبتنی بر زمان و هزینه
۲-۹-۱-۲) ترازیابی
۳-۹-۱-۲) خود ارزیابی
۱۰-۱-۲) مدل ها و الگوهای نوین ارزیابی عملکرد
۲-۲) روش ارزیابی متوازن (BSC)
۱-۲-۲) معرفی روش ارزیابی متوازن
۲-۲-۲) روش ارزیابی متوازن و مدیریت استراتژیک
۳-۲-۲) فرآیند تدوین و اجرای روش ارزیابی متوازن
۴-۲-۲) مزایای روش ارزیابی متوازن
۵-۲-۲) بعضی از کاستی های کارت امتیازی متوازن
۳-۲) روش تصمیم گیری چند شاخصه
۱-۳-۲) ارزیابی و بررسی مدل های تصمیم گیری چند شاخصه
۲-۳-۲) فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
۱-۲-۳-۲) اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
۲-۲-۳-۲) مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی
۳-۳-۲) روش TOPSIS
۴-۲) پیشینه تحقیق

فصل سوم
مقدمه
۱-۳) جمع آوری اطلاعات
۲-۳) شیوه جمع آوری اطلاعات
۳-۳) ) ابزار جمع آوری اطلاعات
۴-۳) روایی و پایایی تحقیق
۵-۳) جامعه آماری
۶-۳) روش تجزیه و تحلیل داده ها
۷-۳) مراحل انجام تحقیق

فصل چهارم
مقدمه
۱-۴) شرکت ماشین های اداری خوزستان
۲-۴) نحوه ارزیابی عملکرد نمایندگی های شرکت ماشین های اداری خوزستان
۳-۴) روش تحقیق
۱-۳-۴) تعیین زیر معیار های اولیه
۲-۳-۴) انتخاب زیر معیار های ارزیابی عملکرد متناسب با شرکت مورد مطالعه با استفاده از نظر خبرگان
۳-۳-۴) تکمیل ماتریس مقایسات زوجی معیار ها و زیر معیار ها
۴-۳-۴) تعیین جایگاه هر یک از نمایندگی ها جهت ارزیابی عملکرد و رتبه بندی

فصل پنجم
مقدمه
۱-۵) نتیجه گیری
۲-۵) پیشنهادات اجرایی
۳-۵) پاسخ به سوالات تحقیق
۴-۵) محدودیت های تحقیق
۵-۵) پیشنهاد جهت تحقیقات آتی
منابع داخلی
منابع خارجی

این فایل از سایت منبع حذف شده است.