س. آذر ۱۹ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

پایان نامه انباره داده ها و فناوری تحلیل داده

پایان نامه انباره داده ها و فناوری تحلیل داده

پایان نامه انباره داده ها و فناوری تحلیل داده

پایان نامه انباره داده ها و فناوری تحلیل داده مناسب برای دانشجویان کارشناسی رشته های مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.

فهرست مطالب : (شامل فایل ورد و پی دی اف)

فصل اول : آشنایی با مفاهیم انبار داده ها Data Warehousing

-۱-مقدمه

۱-۲- تعریف

۱-۳-دلایل استفاده از DW ها .

۱-۴- مدیریت اطلاعات به صورت فعال ( Active )

۱-۵- چهار خصوصیت اصلی انبار داده

۱-۵-۱- موضوع گرا ( Subject Oriented )

۱-۵-۲- یکپارچگی ( Integrated )

۱-۵-۳- غیر فرار ( Non-volatile ).

۱-۵-۴- متغیر با زمان ( Time – Variant ).

۱-۶- ویژگیهای اصلی داده‌های انبار داده‌ها

۱-۷- پشتیبانی نیازهای مدیریتی

۱-۷-۱- پایگاههای داده استاندارد

۱-۷-۲- Data Warehouse برای مدیران

۱ -۸- تفاوت انبار داده و پایگاه داده

۱-۹- معماریهای انبار داده

۱-۹-۱- معماری دولایه

۱-۹-۲- معماری سه لایه دولین

۱-۹-۳- نوع دیگری از معماری سه لایه

۱-۱۰- سیستم‌های انبار داده‌ها

۱-۱۱- طراحی انبارداده‌ها

۱-۱۲- مراحل ساخت Data Warehouse.

۱-۱۲-۱- فاز ساخت.

۱-۱۲-۲- فاز پیاده سازی

۱-۱۲-۳- مراحل و نحوه ایجاد انبار داده در سازمان

۱-۱۳- سه مدل های انبار داده ها .

۱-۱۳-۱-انبار داده های تصدی

۱-۱۳-۲-داده مارت(Data Mart)

۱-۱۳-۳ انبارداده‌های مجازی

۱-۱۴- ابزارهای تولید داده های مورد توافق

۱-۱۴-۱- ابزارهای کنترل کیفیت

۲-۱۴-۲- ابزارهای پاک سازی داده ها

۱-۱۵- نتیجه گیری

۱-۱۵-۱ – مزیتهای Data Warehousing

۱-۱۵-۲-معایب انبار داده

فصل دوم : آشنایی با مفاهیم فناوری تحلیل داده ها OLAP

-۱- مقدمه

۲-۲- تعریف

۲-۲-۱- OLAP چیست

۲-۲-۲-تعاریف عمده فناوری OLAP

۲-۳-نحوه عملکرد سیستم های OLAP

۲-۴- انواع مختلف سیستم های OLAP

۱-۴-۱- سیستم های OLAP چند بعدی یا MOLAP

۲-۴-۲-سیستم های OLAP رابطه ای یا ROLAP

۳-۴-۳- سیستم های OLAP از نوع HOLAP

۲-۵- نتیجه گیری

فصل سوم : انباره داده ها و فناوری تحلیل داده ها Data Warehousing and olap

-۱-بررسی اجمالی انبار داده ها

۳-۱-۱-انبار داده چیست؟

۳-۱-۲- مسائل مربوط به انبارداری

۳-۱-۳-واژگان

۳-۱-۴- معماری انبار

۳-۱-۵- مثال های انگیزه دهی(Motivating)

۳-۱-۶-مزایای استفاده از انبارداری

۳-۱-۷-ساختمان انبار داده

۳-۱-۸-Online Analytical Processing (OLAP)

۳-۱-۹-انبار داده ها در مقابل DBMS ناهمگن

۳-۱-۱۰-انبار داده ها در مقابل DBMS عملیاتی

۳-۱-۱۱-OLAP در مقابل OLTP

۳ -۱-۱۲-چرا انبار داده جدایند ؟

۳-۱-۱۳-ایجاد و نگهداری یک انباره داده ها

۳-۲- انبارداری و انبار داده ها و Data warehousing and OLAP

۳-۲-۱- برنامه های کاربردی مرتبط با Data warehouse

۳-۲-۲-چند بعدی ، مدل داده

۳-۲-۲-۱-مدل های و اپراتورها ی انبار

۳-۲-۲-۲-مدل مفهومی از انبار داده ها

۳-۲-۲-۳-سلسله مراتب ابعاد

۳-۲-۲-۴-متراکم سازى داده ها

۳ -۲-۲-۵- مکعب (cube)

Pivoting -6-2-2-3

۳-۲-۲-۷-تعریف نحو مکعب (BNF) در DMQL

۳-۲-۲-۸-تعریف طرحواره ستاره در DMQL

۳-۲-۲-۹- تعریف طرحواره برفدانه در DMQL

۳-۲-۲-۱۰- تعریف صورت فلکی حقیقی در DMQL

۳ -۲-۲-۱۱- اقدامات از مکعب داده ها

۳-۲-۲-۱۲- مفهوم سلسله مراتب : ابعاد (محل)

۳-۲-۲-۱۳-داده چند بعدی

Cuboids -14-2-2-3 (شکلی شبیه مکعب) مربوط به مکعب

۳-۲-۲-۱۵-مشاهده مکعب داده

۳-۲-۲-۱۶- عملیات OLAP نمونه (۲/ ۱)

۳-۲-۲-۱۷- عملیات OLAP نمونه (۲ / ۲)

۳-۲-۲-۱۸- مدل پرس و جوی ستاره _شبکه

۳-۲-۳-معماری انبار داده ها

۳-۲-۳-۱- طراحی انبار داده ها

۳-۲-۳-۲- فرایند طراحی انبار داده

۳-۲-۳-۳-انبار داده ها

۳-۲-۳-۴- توسعه انبار داده

۳-۲-۳-۵- انبار داده برگشت پایان(bake_end.

۳-۲-۳-۶- معماری سرور OLAP

۳-۲-۴-پیاده سازی انبار داده ها

۳-۲-۴-۱- داده های کارآمد محاسبه مکعب

۳-۲-۴-۲-مکعب عملیات

۳-۲-۴-۳- مکعب کوه یخ

۳-۲-۴-۴- نمایه سازی OLAP داده ها

۳-۲-۴-۵- پرس و جوهای پردازش OLAP کارآمد

۳-۲-۴-۶- مراحل پیاده سازی

۳-۲-۵- تعمیم داده و شرح مفهوم

۳-۲-۵-۱- تعمیم داده و تلخیص مبتنی بر خواص

۳-۲-۵-۲- ویژگی گرا القایی

۳ -۲-۵-۳- اصول اساسی از القای ویژگی گرا

۳-۲-۵-۴- القایی ویژگی گرا: پایه الگوریتم

۳-۲-۵-۵- خواص کلاس : یک مثال

۳-۲-۵-۶- ارائه نتایج کلی

۳-۲-۵-۷- کمی(کمیت) تفکیک قوانین

۳-۲-۵-۸- توضیحات کلاس

۳-۲-۵-۹- توضیحات در مقابل مفهوم مکعب مبتنی بر OLAP

۳-۳- خلاصه و نتیجه گیری ( (ConclusionSummary

۳-۳-۱– خلاصه

۳-۳-۲-دستور العمل های آینده

۳ -۳-۳-نتیجه گیری

فصل چهارم : مبانی کیفیت انبار داده DWQ

-۱-مقدمه

۴-۲-پروژه DWQ

۴-۲-۱- ساختار پروژه DWQ

۴-۲-۲- اهداف DWQ

۴-۲-۳- قطعات(اجزای) انبار داده

۴-۲-۴- ارتباط پیش به کیفیت داده ها

۴-۳- چهارچوب معماری DWQ

۴-۳-۱-نمایش مفهومی

۴-۳-۲-چشم انداز منطقی

۴-۳-۳-چشم انداز فیزیکی

۴-۳-۴- روابط بین دیدگاه

۴-۴-مسایل مربوط به پژوهش

۴-۴-۱- DW غنی معماری زبان مدلسازی

۴-۴-۲-استخراج و اصلاح داده ها

۴ -۴-۳- سفارشی و ادغام داده ها

۴-۴-۴- بهینه سازی پرس و جو

۴-۴-۵-انتشار به روز رسانی

۴-۴-۶- طرحواره و تکامل نمونه

۴-۴-۷-بهینه سازی طراحی کمی

۴-۵-خلاصه و نتیجه گیری

فصل پنجم : مقدمه ای بر انبار داده

-۱-مقدمه

۵-۱-۱-ما در حال حاضر کجا هستیم؟

۵-۱-۲-اهداف درس

۵-۲- تجزیه و تحلیل داده ها و انبار داده

۵-۲-۱- فوکوس تجزیه و تحلیل داده های خود را

۵-۲-۲- انبار داده چیست

۵-۲-۳- مزایای انبار داده

۵-۲-۴- انواع داده ها

۵-۲-۵- نمایش داده

۵-۲-۶- سناریو تحلیل داده ها : منطقه A

۵-۲-۷-صفحه خوش آمدگویی انبار داده ها

۵-۲-۸- کاوش در نوار جانبی

۵-۲-۹- مرور با استفاده از منوی عنوان

۵-۲-۱۰-ایجاد پوشه ها : ایجاد نقاط شروع

۵-۲-۱۱-ایجاد فولدر ها: ساختن نقطه های شروع

۵-۲-۱۲- ریست کردن صفحه اصلی

۵-۳- اجرای گزارش اساسی از پیش تعریف شده

۵-۳-۱- مقدمه

۵-۳-۲-جانمایی گزارش

۵-۳-۳-صفحه اعلان : فیلتر گزارش

۵-۳-۴- مشاهده گزارش

۵-۳-۵- ذخیره کردن گزارش ، به اشتراک گذاری ، و فرمت

۵-۳-۶- ذخیره کردن در مصرف مشاهده گزارش

۵-۳-۷- ذخیره کردن در مصرف فهرستی کلاس

۵-۳-۸-گزارش اقدامات

۵-۳-۹- تنظیم خواص گزارش از مشاهده گزارش

۵-۳-۱۰ کپی کردن کامل گزارش در پوشه جدید خود

۵-۳-۱۱- گزارش زمانبندی از پیش تعریف شده

۵-۳-۱۲– خاتمه دادن به بحث

منابع

این فایل از سایت منبع حذف شده است.