پ. آبان ۲۳ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

پایان نامه بررسی اثربخشی مداخله تلفیقی شناختی – رفتاری مبتنی بر خنده درمانی و یوگای لگن بر رضایت زناشویی ، سلامت عمومی و افسردگی در زنان میانسال مبتلا به سرد مزاجی

پایان نامه بررسی اثربخشی مداخله تلفیقی شناختی - رفتاری مبتنی بر خنده درمانی و یوگای لگن بر رضایت زناشویی ، سلامت عمومی و افسردگی در زنان میانسال مبتلا به سرد مزاجی

پایان نامه بررسی اثربخشی مداخله تلفیقی شناختی – رفتاری مبتنی بر خنده درمانی و یوگای لگن بر رضایت زناشویی ، سلامت عمومی و افسردگی در زنان میانسال مبتلا به سرد مزاجی

فهرست مقاله: (شامل ۱۹۲ صفحه Word)

فصل اول: کلیات

۱-۱- مقدمه ۲

۲-۱ بیان مساله ۳

۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۷

۴-۱ هدف های پژوهش ۱۰

۵-۱ فرضیه پژوهش ۱۰

۱- ۶ متغیرهای پژوهش ۱۰

فصل دوم: پیشینه نظری پیشینه تجربی

پیشینه نظری ۱۶

۱-۲ مقدمه ۱۶

۲-۲ سازگاری زناشویی  18

۳-۲ نارضایتی زناشویی ۲۰

۴-۲ سلامت عمومی ۲۸

۵-۲ افسردگی ۳۲

۶-۲ کژکاری جنسی ۳۷

۷-۲ تعریف شوخی و شوخ طبعی ۴۹

۸-۲ آموزش آرمیدگی ۶۱

۹-۲ یوگا ۶۲

۱۰-۲ درمان شناختی رفتاری ۶۵

پیشینه تجربی ۷۰

فصل سوم: روش تحقیق

۱-۳ طرح پژوهش ۸۰

۲-۳ جامعه آماری ۸۰

۳- ۳ نمونه و روش نمونه گیری ۸۱

۴– ۳ ابزار پژوهش ۸۱

۵ – ۳ روش اجرا  93

۶- ۳ روش تحلیل داده ها  95

۷-۳ رعایت ملاحظات اخلاقی ۹۵

فصل چهارم: یافته های تحقیق

۱-۴ مقدمه ۹۷

۲-۴ اطلاعات جمعیت شناختی ۹۸

۳-۴ تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها ۱۰۳

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۱-۵ بحث یافته ها ۱۱۲

۲-۵ نتیجه گیری ۱۱۸

۳-۵ محدودیت های پژوهش ۱۱۹

۴-۵ پیشنهادهایی براساس یافته های پژوهش ۱۱۹

منابع و مآخذ ۱۲۲

پیوستها ۱۴۰

ضمائم (پرسشنامه ها) ۱۶۰

مشاهده فایل

.

.

دانلود پایان نامه بررسی اثربخشی مداخله تلفیقی شناختی – رفتاری مبتنی بر خنده درمانی و یوگای لگن بر رضایت زناشویی ، سلامت عمومی و افسردگی در زنان میانسال مبتلا به سرد مزاجی