پ. آبان ۲۳ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

پایان نامه بررسی جشن های باستانی با تکیه بر شاهنامه‌ فردوسی

پایان نامه بررسی جشن های باستانی با تکیه بر شاهنامه‌ فردوسی

پایان نامه بررسی جشن های باستانی با تکیه بر شاهنامه‌ فردوسی

پایان نامه بررسی جشن های باستانی با تکیه بر شاهنامه‌ فردوسی شامل ۱۸۲ صفحه می باشد. فهرست مطالب: چکیده ۱ مقدّمه ۲ بخش نخست: کلیّات ۶ بیان مسأله ۷ اهداف تحقیق ۸ پرسش اصلی تحقیق ۸ فرضیه‌های تحقیق ۹ پیشینه‌ی تحقیق ۹ روش تحقیق ۱۰ بخش دوم: جشن‌ها و شادی‌ها در ایران باستان ۱۱ مقدّمه ۱۲ گفتار اوّل: فردوسی و شاهکار عظیم او ۱۳ ۱- فردوسی کیست ۱۴ ۲- شاهنامه شاهکار سترگ تاریخ ۱۵ ۳- مضامین حماسه ی بزرگ فردوسی ۱۶ گفتار دوم: کلیّات جشن ۱۸ ۱- معنای واژه‌ی جشن از دیدگاه فرهنگ نامه‌ها ۱۹ ۲- جشن چیست ۱۹ گفتار سوم: گاهنبارها یا جشن‌های فصلی ۲۰ ۱- گاهنبار چیست ۲۱ ۲- جشن‌های گاهنبار ۲۲ ۲-۱- گاهنبار اول یا مئیذیوئی زَرِمَیَه ۲۲ ۲-۲- گاهنبار دوم یا مَئیذیوئی شمِه ۲۲ ۲-۳- گاهنبار سوم یا یَئی تیش هَمیَه ۲۲ ۲-۴- گاهنبار چهارم ایا ثریمه ۲۳ ۲-۵- گاهنبار پنجم مَئیذ یا ئیریَه ۲۳ ۲-۶- گاهنبار ششم یا هَمَس پَت مَئیذَیه ۲۳ ۳- جدول جشن‌های فصلی آفرینش «گاهنبار ۲۴ گفتار چهارم: جشن‌های روزهای ماه ۲۵ ۱- جدول روزهای ماه و اسامی آنها ۲۵ ۲- جشن فروردین گان ۲۶ ۳ – جشن اردیبهشت گان ۲۶ ۴- جشن خردادگان ۲۷ ۵- جشن تیرگان ۲۷ ۶- جشن امردادگان ۲۸ ۷- جشن شهریورگان ۲۸ ۸- جشن مهرگان ۲۹ ۹- جشن آبانگان ۲۹ ۱۰- جشن آذرگان ۳۰ ۱۱- جشن دیگان ۳۰ ۱۲- جشن بهمنگان ۳۱ ۱۳- اسپندار جشن ۳۱ گفتار پنجم: نوروز جشن بزرگ ملّی ۳۲ ۱- معنی واژه‌ی نوروز از دیدگاه لغت نامه‌ها ۳۳ ۲- ریشه‌ی کلمه نوروز ۳۴ ۳- تاریخچه‌ی نوروز ۳۴ ۴- آیا نوروز همیشه در اعتدال بهار بوده است ۳۵ ۵- مراسم نوروزی ۳۶ ۵-۱- مراسم پیش از آغاز نوروز ۳۶ ۵-۱-۱- آیین چهار شنبه سوری ۳۶ ۵-۲- مراسم آغاز نوروز ۳۷ ۵-۲-۱- مراسم میر نوروزی یا کوسه بر نشین  37 5-2-2- هفت سین یا خوان نوروزی ۳۸ ۵-۲-۳- دید و بازدیدهای نوروزی یا عید دیدنی ۳۹ ۵-۲-۴- مراسم بار عام نوروزی و دادخواهی شاه ۳۹ ۶- آیین برگزاری جشن نوروز در دوران گوناگون تاریخ ایران ۴۰ ۶-۱- در دوران باستان ۴۰ ۶-۱-۱- در دوران هخامنشیان ۴۱ ۶-۱-۲- در دوران ساسانیان ۴۲ ۶-۲- نوروز در روایات اسلامی ۴۲ ۶-۲-۱- نوروز پس از حمله و استیلای مغول ۴۳ ۶-۲-۲- بزرگ داشت نوروز در روزگار کنونی ۴۴ گفتار ششم: جشن مهرگان ۴۴ ۱- معنی واژه‌ی مهرگان از دیدگاه لغت نامه‌ها ۴۵ ۲- پیدایش مهرگان و انگیزه‌های آن ۴۵ ۳- آداب و مراسم مربوط به جشن مهرگان ۴۶ ۴- خوان مهرگانی در زرتشت ۴۶ ۵- برگزاری مهرگان در دوره‌های مختلف تاریخی ۴۷ ۵-۱- در دوران باستان ۴۷ ۵-۱-۱- در دوران هخامنشیان ۴۷ ۵-۱-۲- در دوران ساسانیان ۴۸ ۵-۲- مهرگان در دوران اسلام ۴۹ گفتار هفتم: جشن سده ۴۹ ۱- معنی لغوی واژه‌ی سده از دیدگاه لغت نامه‌ها ۴۹ ۲- انگیزه‌ی پیدایی جشن سده ۵۰ ۳- ویژگی جشن سده ۵۱ ۴- مراسم شب سده ۵۱ ۵- رسم آتش بستن به پای پرندگان و راندن جانوران به میان آتش ۵۲ ۶- بزرگ داشت جشن سده در تاریخ ایران ۵۲ بخش سوم: جشن سده و مهرگان در شاهنامه ۵۴ مقدّمه ۵۵ گفتار اوّل: جشن سده و ارتباط آن با آتش ۵۶ ۱- ارزش و اهمّیّت آتش ۵۷ ۲- منشأ جشن سده از دیدگاه شاهنامه ۵۹ گفتار دوم: مکان برگزاری جشن سده ۶۱ ۱- آتش کده ۶۲ ۲- ایوان سده ۶۶ گفتار سوم: آداب و ارکان جشن سده ۶۷ ۱- آتش افروزی از مهم ترین آداب جشن سده ۶۸ ۲- آداب حضور در آتش کده ۷۰ ۲-۱- بذل و بخشش بر آتش ۷۰ ۲-۲- اوستا خوانی ۷۳ ۳-۲- بَرسَم ۷۴ گفتار چهارم: بزرگ داشت جشن سده در روایات شاهنامه ۷۵ ۱- وصیّت دارا به اسکندر جهت بزرگ داشت جشن‌های نوروز و سده ۷۶ ۲- خرّه‌ی اردشیر ۷۸ ۳- کرم هفتواد ۷۸ ۴- رجز خوانی خسرو پرویز و بهرام چوبینه ۷۹ ۵- جشن سده‌ی خسرو پرویز ۸۰ ۶- خواب انوشیروان ۸۲ گفتار پنجم: جشن مهرگان ۸۳ ۱- منشأ پیدایش مهرگان از دیدگاه شاهنامه ۸۴ ۲- مهرگان همراه با آغاز فصل سرما ۸۷ ۳- آتش کده مکانی مقدّس برای برگزاری مهرگان ۹۰ ۴- تقدّس مهرگان ۹۰ ۵- آداب و رسوم جشن مهرگان ۹۱ ۶- جشن مهرگانی شاهان و چگونگی هدایای مهرگانی در شاهنامه ۹۱ ۷- آلات جشن بر اساس شاهنامه ۹۶ ۸- بخشش و کمک به نیازمندان ۹۷ بخش چهارم: جشن نوروز در شاهنامه ۹۹ مقدّمه ۱۰۰ گفتار اوّل: نوروز جشن ملّی ایرانیان و رویش دوباره ی طبیعت ۱۰۱ ۱- ریشه‌ی نوروز در پادشاهی جمشید است ۱۰۲ ۲- تقدّس معنوی نوروز در شاهنامه ۱۰۵ ۳- جشن نوروز هم زمان با آغاز بهار برگزار می‌گردد ۱۰۹ داستان زال و رودابه ۱۱۰ داستان بیژن و منیژه ۱۱۲ توصیف درخشندگی خورشید در آغاز بهار ۱۱۶ گفتار دوم: مکان برگزاری جشن نوروزی در شاهنامه ۱۱۶ ۱- کاخ ۱۱۷ ۲- باغ ۱۲۲ ۳- دشت و صحرا ۱۲۷ ۴- شکار گاه ۱۳۰ گفتار سوم: ابزار و وسایل مورد استفاده در جشن ۱۳۴ ۱- می و موسیقی ۱۳۴ ۲- موادّ خوش بو کننده  139 گفتار چهارم: اقدامات معمول جشن ۱۴۱ ۱- بار عام و خلعت ۱۴۲ ۲- آراستن جایگاه ۱۴۷ ۳- بذل و بخشش در نوروز ۱۵۲ ۴- آزادی زندانیان ۱۵۸ ۵- نثار کردن ۱۵۹ بخش پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۱۶۲ نتیجه گیری ۱۶۳ پیشنهادها ۱۶۴ پیوست‌ها ۱۶۶ منابع و مآخذ ۱۷۶ چکیده‌ی انگلیسی۱۸۲

مشاهده فایل