د. بهمن ۷ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

پایان نامه تدوین استراتژی برای شرکت همکاران سیستم تبریز

پایان نامه تدوین استراتژی برای شرکت همکاران سیستم تبریز

پایان نامه تدوین استراتژی برای شرکت همکاران سیستم تبریز

فهرست مطالب: (شامل ۱۸۹ صفحه با فرمت پی دی اف)

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

موضوع تحقیق

علل انتخاب موضوع

کاربرد نتایج تحقیق

ضرورت انجام تحقیق

سئوالات تحقیق

سئوال اصلی تحقیق

سئوالات فرعی تحقیق

اهداف تحقیق

قلمرو تحقیق

قلمروی موضوعی

قلمروی مکانی

قلمروی زمانی

جنبه نوآوری تحقیق

محدودیتهای تحقیق

سابقه مطالعات و تحقیقات قبلی

تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه

تعریف و مفهوم استزاتژی

مدیریت استراتژیک

تعریف و هدف مدیریت استراتژیک

ویژگی های مدیریت استراتژیک

فرایند مدیریتی استراتژیک

تدوین استراتژی

اجرای استراتژی

ارزیابی استراتژی

الگوی مدیریت استراتژیک

فرایند تدوین استراتژی

سطوح مدیریت استراتژیک

انواع استراتژی

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش شناسی تحقیق

جامعه آماری مورد مطالعه

ابزار و روش های جمع آوری اطلاعات

اعتبار و روایی وسیله اندازه گیری

روش تجزیه و تحلیل داده ها و الگوی تحلیل

متدولوژی انجام پروژه

مطالعات شناسایی اولیه

شناسایی نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصتهای پیش روی شرکت همکاران سیستم تبریز بر اساس فن دلفی

تعیین ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و ماتریس بررسی رقابل شرکت همکاران سیستم تبریز(مرحله ورودی)

تعیین ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE)

تعیین ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE)

تعیین ماتریس بررسی رقابت(CPM)

تعیین ماتریس SWOT، SPACE و ماتریس عوامل داخلی و خارج(مرحله مقایسه)

تعیین ماتریس نقاط ضعف، نقاط قوت، تهدیدات و فرصتها

تعیین استراتژی با استفاده از ماتریس موقعیت و اقدام استراتژیک

تعیین ماتریس عوامل داخلی و خارجی

تعیین ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی

متغیرهای تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

مقدمه

تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات جهت تشخیص نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدات به روش دلفی

تجزیه و تحلیل ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE)

تجزیه و تحلیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE)

تجزیه و تحلیل ماتریس بررسی رقابت(CPM)

تجزیه و تحلیل ماتریس SWOT

تجزیه و تحلیل ماتریس موقعیت و اقدام استراتژیک(SPACE)

تجزیه و تحلیل ماتریس عوامل داخلی و خارجی

تجزیه و تحلیل ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM)

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مروری بر کلیات تحقیق

یافته های تحقیق

پیشنهادات

ضمائم

معرفی شرکت همکاران سیستم تبریز

متن پرسشنامه ها

منابع و مأخذ

این فایل از سایت منبع حذف شده است.