د. مهر ۱ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

پروژه استخراج گوگرد جامد از پالایش نفت

پروژه استخراج گوگرد جامد از پالایش نفت

پروژه استخراج گوگرد جامد از پالایش نفت

شامل ۸۰ صفحه با فرمت ورد

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول

استخراج گوگرد (جامد) از پالایش نفت

مشخصه های فیزیکی شیمیایی پرک ها و گرانول ها

ملاحضات زیست محیطی

شرایط استاندارد تولید گوگرد

هوای خروجی

غبار گوگرد

H2S

میزان تردی و خوردشوندگی

آب

SO2

فرآیند گرانول سازی به روش روتوفرم

مشخصه های ویژه در تولید گوگرد

نتیجه گیری

موارد مصرف گوگرد

فصل دوم

گوگرد زدایی از نفت به روش میکروبی

گوگرد در نفت

انواع گوگرد زدایی به روش میکروبی

گوگرد زدایی با باکتری های هوازی

باکتری های مختلفی که برای گوگرد زدایی هوازی استفاده می شوند

اهم باکتری های بی هوازی به کار گرفته شده توسط محققین

گوگرد جدا شده از نفت خام منابع مختلف

بحث و نتیجه گیری

فصل سوم

روش های کاربردی اندازه گیری گوگرد در محصولات نفتی

روش های کاربردی اندازه گیرِی گوگرد

روش استاندارد ( (U.O.P 357-80) )

روش استاندارد (U.O.P 202-67)

روش استاندارد (U.O.P165-59)

روش استاندارد (U.O.P 439-79)

روش استاندارد (U.O.P 30-65)

روش استاندارد (U.O.P 586-71)

روش استاندارد (U.O.P 380-80)

روش استاندارد (U.O.P 352-65)

روش استاندارد (U.O.P 381-63)

اشعه ایکس فلوروسانس

اشعه ایکس و مواد

شرایط دستگاه

مواد شیمیایی

رسم منحنی استاندارد

روش آزمایش

محاسبات

دقت آزمایشات

بحث

مقدار گوگرد به روش های مستقیم (ASTM D-2622) و غیر مستقیم (internal St)

اثر فاکتور های تداخل کننده

بررسی نتایج دو آزمایشگاه

برآورد دقت اندازه گیری در آزمایشگاه اشعه ایکس فلوروسانس و آزمایشگاه دیگر

فصل چهارم

مدل سازی راکتور تولید گوگرد در دمای پایین از گاز سولفید هیدروژن

عملکرد راکتور

بررسی سرعت واکنش و نتایج

بررسی مدل ریاضی و نتایج

روش طراحی راکتور

نتیجه گیری

فصل پنجم

شناسایی ترکیبات و اندازه گیری گوگرد در نفت خام و فرآورده های آن

بهبود عملیات بازیابی گوگرد

نتیجه

ظرفیت SRU

محدودیت های عملیات

کاتالیزورفاسد شده

رسوبات نمک آمونیاک

زهکش های مسدود شده گوگرد

فرآیند تبدیل

کاتالیزور غیر فعال یا فاسد شده

مشکلات سولفاسیون کاتالیزور

بازیابی

مرور اجمالی

مراجع

مشاهده فایل