د. مهر ۱ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

پروژه تزریق گاز به مخازن نفت و بررسی توده آسفالتین موجود در مخازن

پروژه تزريق گاز به مخازن نفت و بررسی توده آسفالتين موجود در مخازن

پروژه تزریق گاز به مخازن نفت و بررسی توده آسفالتین موجود در مخازن

پروژه تزریق گاز به مخازن نفت و بررسی توده آسفالتین موجود در مخازن شامل ۷۵ صفحه می باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه
فصل اول
تاثیرات تزریق گاز
فصل دوم
آزمایشها
راندمان جارویی
محاسبه بازیابی با استفاده از مدل پتانسیومتری
نحوه انجام آزمایش
پرکردن سیلندرها
شستشوی سیستم
خشک کردن سیستم
تهیه و تزریق نمونه
تعیین نفوذ پذیری بر حسب زمان درشدت جریانها
فصل سوم
نتایج آزمایشها
رژیم جریانی
حالت کاهش نیمه هموگرافیکی
حالت گذرا
حالت نیمه پایا
حالت متوالی بسته شدن
تاثیر شدت جریان بر نفوذ پذیزی
لوله متخلخل نازک
منابع و مآخذ

مشاهده فایل