ج. بهمن ۴ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

گزارش کارآموزی برق منطقه ای ساری

گزارش كارآموزی برق منطقه ای ساری

گزارش کارآموزی برق منطقه ای ساری

فهرست مطالب :

فصل اول

۱-۱ توزیع انرژی الکتریکی ۴

۱-۲ سیستم توزیع انرژی الکتریکی ۶

۱-۳ استفاده ازsvc برای جبران سازی ۸

۱-۴ تجهیزات ۱۲

۱-۵ سیستم سوپروایزری ۱۴

۱-۶ کنترل و حفاظت ۱۴

۱-۷ خطوط انتقال ۱۶

۱-۸ نیروگاه داخلی ۱۸

۱-۹ تجهیزات تولید برق ۲۲

۱-۱۰ تجهیزات جانبی ۲۴

۱- ۱۱ برنامه ریزی و کنترل نگهداری و تعمیرات ۲۵

۱- ۱۲ گردشکار کنترل اجرای تعمیرات ۲۶

فصل دوم

۲-۱ اهداف بازرسی فنی ۳۰

۲-۲ بازرسی ماشینهای دوار ۳۰

۲-۳ بازرسی خوردگی و مواد ۳۲

۲-۴ بازرسی جرثقیلهای سقفی ۳۲

۲-۵ تحقیقات و بهینه سازی ۳۳

۲-۶ تستهای مختلف بازرسی ۳۴

مشاهده فایل

.

.

دانلود گزارش کارآموزی برق منطقه ای ساری