ج. بهمن ۴ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

گزارش کارآموزی مجتمع فولاد مبارکه

گزارش كارآموزی مجتمع فولاد مباركه

گزارش کارآموزی مجتمع فولاد مبارکه

فهرست مطالب :

فصل اول

۱-۱ آشنایی با مجتمع فولاد مبارکه ۳

۱-۲ سیکل تولید فولاد مبارکه ۵

فصل دوم

۲-۱ توزیع انرژی الکتریکی در فولاد مبارکه ۲۴

۲-۲ سیستم توزیع انرژی الکتریکی ۲۶

۲-۳ استفاده از svc برای جبران سازی ۲۸

۲-۴ تجهیزات ۳۳

۲-۵ سیستم سوپروایزری ۳۴

۲-۶ کنترل و حفاظت ۳۵

۲-۷ خطوط انتقال ۳۷

۲-۸ نیروگاه داخلی مجتمع ۳۹

۲-۹ تجهیزات تولید برق ۴۳

۲-۱۰ تجهیزات جانبی ۴۶

۲-۱۱ برنامه ریزی و کنترل نگهداری و تعمیرات ۴۸

۲-۱۲ گردشکار کنترل اجرای تعمیرات ۴۹

فصل سوم

۳-۱ اهداف بازرسی فنی ۵۲

۳-۲ بازرسی ماشینهای دوار ۵۲

۳-۳ بازرسی خوردگی و مواد ۵۴

۳-۴ بازرسی جرثقیلهای سقفی ۵۴

۳-۵ تحقیقات و بهینه سازی ۵۵

۳-۶ تستهای مختلف بازرسی ۵۶

مشاهده فایل

.

.

دانلود گزارش کارآموزی مجتمع فولاد مبارکه