د. مهر ۱ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت توزیع برق

گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت توزیع برق

گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت توزیع برق

 

فهرست مطالب:

بخش اول:

اصطلاحات موجود در شرکت توزیع برق:

بخش دوم: کلیاتی درباره حسابداری دولتی:

تعریف حسابداری دولتی

تفاوتهای سیستم حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی

تعریف مبنای حسابداری

انواع مبانی حسابداری

مبنای حسابداری مورد استفاده در سیستم حسابداری دولتی ایران

سازمان مالی دستگاههای دولتی

مقاصد و اهداف سازمان مالی دستگاههای دولتی

کنترل و ارزیابی برنامه‌های مصوب

کنترلهای مالی در سازمانهای دولتی

خصوصیات سیستم کنترلهای مالی

اصول و موازین حسابداری

اصول و موازین مخصوص حسابداری دولتی

حسابهای مستقل برای وجوه دولتی

حسابداری بودجه ای

تقدم روش حسابداری تعهدی در ثبت اقلام هزینه

تأمین اعتبار و ایجاد تعهد نبودن حسابداری سود و زیان

نبودن حسابهای سرمایه

تقدم مقررات و قوانین

اصل تفکیک اقلام ثابت

لزوم پیروی از اصول و موازین حسابداری بازرگانی در سازمانهایی که از طریق موسسات انتفاعی خصوصی اداره می‌شوند

طبقه بندی حسابهای موسسات دولتی

شرایط طبقه بندی حسابها

طبقه بندی حسابهای ترازنامه سازمانهای دولتی

حسابداری بودجه ای

حسابهای سرمایه‌ای

دارائی جاری

دارائی – به غیر از دارائی ثابت

مالیات دریافتنی – جاری و معوق

بدهیهای سایر حسابهای دولتی

بدهیهای سایر سازمانهای دولتی

سرمایه گذاریها

دارائی ثابت

روشهای مهم تحصیل دارایی ثابت

حسابهائی را که می‌توان تحت عنوان دارائی ثابت در ترازنامه آورد

اعیانی غیر از ساختمان

سایر اقلام بدهکار

پیش بینی درآمد

ذخیره پیش بینی شده برای استهلاک اوراق قرضه

اوراق قرضه مجاز (صادر نشده)

بدهیهای جاری

بدهیها – بغیر از بدهیهای طویل المدت

اسناد هزینه پرداختنی

سایر اسناد پرداختنی

طلب پیمانکاران

بدهی به سایر سازمانهای دولتی

وجوه پرداختنی بابت حقوق بازنشستگان

حقوق پرداختنی

بهره پرداختنی

موجودی حسابهای وجوه امانی

مازاد

مازاد درآمد در هر سال ممکن است از دو قسمت تشکیل شده باشد

درآمد

طبقه بندی صحیح و مناسب حسابهای درآمد به منظور رسیدن به اهداف

هزینه

طبقه بندی صحیح و مناسب حسابهای هزینه به منظور رسیدن به اهداف

طبقه بندی بر حسب رشته‌های فعالیت

نکات مورد توجه در طبقه بندی هزینه بر حسب نوع فعالیتها

طبقه بندی بر حسب ماهیت مخارج

طبقه بندی بر حسب مواد هزینه

طبقه بندی بر حسب نوع برنامه ها، ‌واحدهای سازمانی، ماهیت و مواد هزینه

طبقه بندی هزینه‌ها در سازمانهای دولتی

شماره گذاری حسابها در موسسات دولتی

مزایای استفاده از سیستم شماره گذاری حسابها

سیستم اطلاعاتی مالی

اجزای سیستم مالی

نیروی انسانی

فرم

ویژگیهای انواع فرمهای مورد استفاده

انواع فرمها

سند حسابداری

کدگذاری حسابها

دستورالعمل آماده سازی اطلاعات مالی برای استقرار سیستم حسابداری بخش سوم:

کلیاتی درباره واحد اداره مالی و اداری شرکت توزیع برق و همچنین کارهای انجام شده در این واحد:

چارت سازمانی اداره مالی و اداری شرکت توزیع نیروی برق

تقسیم بندی واحد مالی و حسابداری شرکت توزیع برق

شرح واحد مالی و حسابداری شرکت توزیع برق

انواع حسابداری مورد استفاده در شرکت توزیع نیروی برق

کارکنان شرکت توزیع به ۳ دسته تقسیم می شوند

مراحل ثبت اسناد هزینه در شرکت توزیع برق توضیح کامل کارهای انجام شده در واحد مالی شرکت توزیع برق:

تنظیم جدول تقسیم وجه بین پیمانکاران

تنظیم و ثبت اسناد حسابداری

تنظیم قراردادها

تنظیم صورت وضعیت

اصلاح قراردادها

تنظیم نامه درخواست مفاصاحساب

تنظیم فرم درخواست صدور قبض مالیات و عوارض

تهیه صورت مغایرت بانکی

صدور چک

تنظیم کدهای تفصیلی

بایگانی اسناد مالی

منابع و مآخذ

 

مشاهده فایل