ش. مهر ۲۷ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

گزارش کارآموزی حفاری و استخراج نفت

گزارش کارآموزی حفاری و استخراج نفت

گزارش کارآموزی حفاری و استخراج نفت

گزارش کارآموزی حفاری و استخراج نفت شامل ۷۷ صفحه می باشد.

فهرست مطالب:

تاریخچه شرکت حفاری شمال
چارت سازمانی
آشنایی با شرکت حفاری شمال
پیشگفتار
شرح وظایف
برنامه های فعلی
اهداف
مشخصات فنی سکوی امیرکبیر
شخصات فنی سکوی ایران خزر
گروه های عملیاتی
اداره ایمنی
مقدمه
وظایف مهندسی بهره برداری :
تسهیلات موجود در سرچاه
اسیـدزدن بـه چـاه
متـه های اسیـدزدن
مشبـک کـردن لایـه تولیـدی چـاه
انـواع مـشبـک کنـنـده هـا
تمیزکردن چاه Clean Up
کـشتـن چـاه
تعبیه کردن مسدودکننده در داخل چاه
انـواع مسـدود کننـده هـا
واحـد بهـره بـرداری
واحد تقویت فشار
طرز تهیه فر آورده های نفتی و اشکال مواد میان تقطیر
واحد نمک زدائی
تفـکیـک گر سیار
بررسی قابلیت نفوذپذیری چاه Injectivity test
حــفــاری چــاه
نتیجه گیری
پیشنهادات
مراجع و مآخذ

مشاهده فایل