د. بهمن ۷ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

گزارش کارآموزی در خدمات کامپیوتری

گزارش کارآموزی در خدمات کامپیوتری

گزارش کارآموزی در خدمات کامپیوتری

فهرست مطالب : (شامل ۳۵ صفحه Word)

چکیده ۱

مقدمه ۲

فصل اول ۳

۱-۱- معرفی محل کارآموزی ۳

۱۲- معرفی کل شرکت کامپیوتری ۳

۱-۳- شرح کلی فعالیت های که در آن شرکت انجام می شود ۳

۱-۴- فعالیت های مرتبط با رشته تحصیلی ۴

فصل دوم ۵

۲-۱- فعالیت های انجام شده ( فعالیت های واگذار شده به دانشجو جهت کارآموزی ) ۵

۲-۲- تعریف فعالیت های واگذار شده ۵

فصل سوم ۱۴

۳-۱- مشکل ۱ ۱۴

۳-۲- راحل سریع ۱ ۱۴

۳-۳- راحل سریع ۲ ۱۴

۳-۴- مشکل ۲ ۱۵

۳-۵- راحل سریع ۱ ۱۵

۳-۶- راحل سریع ۲ ۱۵

۳-۷- اداره ای به نام آفیس ۱۶

۳-۸- راحل سریع ۱۷

۳-۹- بوق های کامپیوتری ۱۸

۳-۱۰- کار نکردن مانیتور کامپیوتر ۲۹

۳-۱۱- برای تمیز کردن cd-drive 23

۳-۱۲- خرابی فن هی کیس کامپیوتری ۲۷

۳-۱۳- احیای کامپیوتر های شخصی بدون راه انداز ۳۵

فرم گزارش کار هفتگی ۳۶

فرم گزارش کار ماهانه ۴۵

گزارش بازدید مدرس کارآموز از محل ۴۸

گزارش ماهیانه سرپرست کارآموز ۵۱

ارزیابی نهایی کارآموزی ۵۴

مشاهده فایل

.

.

دانلود گزارش کارآموزی در خدمات کامپیوتری