د. مهر ۱ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

گزارش کارآموزی در شرکت نفت و گاز مارون

گزارش کارآموزی در شرکت نفت و گاز مارون

گزارش کارآموزی در شرکت نفت و گاز مارون

فهرست گزارش: (شامل ۴۰ صفحه Word+PDF)

فصل ١: آشنایی با مکان کارآموزی

١ -شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب
الف -اهداف
ب -برنامه های فعلی
ج -وضعیت موجود
چ-حوزه عملیات
ه -برنامه تولید
خ -پروژه های درحال انجام
د -شرکتهای تابعه
٢ – شرکت بهره برداری نفت وگازمارون
الف -تاریخچه
ب -شرح وظایف
ج -اهداف
چ -برنامه های فعلی
٣ -تفسیر موقعیت من در شرکت مهندسی نفت و گاز مارون

فصل ٢ : ارزیابی سنجش های مرتبط با کارآموزی

١ -اداره مهندسی بهره برداری
ب -آزمایش PI
ج -چگونگی کشف نفت
چ -چگونگی حفاری یک چاه نفت در میدان مارون
لوله های درون چاه:
ح -تسهیلات موجود درسرچاه (Well head facilities)
٢ -اداره مهندسی فرآورش
٢-١- مجموع تاسیسات زیر نظر اداره مهندسی فرآورش:
الف – واحد بهره برداری:
A- Sun relief valve
B- Pressure gauge
C- Surface safety valve
D- Temperature gauge
E- Sample point
F- Pressurizing line
G- Control valve
H- Orifice plate
I- Non –Return valves
J- Header
K- Separator
L- S.R.H) Safety Relief Valves)
M- B.D) Blow Down)
علل به کاربردن دستگاه های تفکیک:
N -واحدتفکیک
O -واحدهای ارسالی خروجی جداکننده ها در شرکت مارون
ب -واحد نمک زدایی:
مخزن نمک گیر ثقلی (Colascer)

فصل ٣ : آزمون آموخته ها، نتایج و پیشنهادات

مشاهده فایل