فایل لیست

مرجع دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت

دانلود گزارش کارآموزی عمران ساختمان فلزی

دانلود گزارش کارآموزی عمران ساختمان فلزی

دانلود گزارش کارآموزی عمران ساختمان فلزی

فهرست مطالب : (شامل ۴۲ صفحه Word)

معرفی مکان کارآموزی

فصل دوم : مراحل اجرای پروژه

آماده سازی محوطه

گود برداری و پی کنی

روشهای گود برداری و پی کنی

پیاده کردن نقشه

بتن مگر یا بتن تمیز

پیاده کردن محورهای ساختمان روی بتن مگر

استفاده از دیوار مانع

پیاده کردن محل پی ها و شناژها و آرماتور گذاری

قالب بندی

بتن سازی و بتن ریزی

کاهش آب بتن توسط جذب قالب های آجری

نصب صفحات زیر ستونی

ساختن اعضا سازه

ستونها و اجرای آنها

ستونهای مرکب

تیر ریزی

مراحل ساخت تیر

بادبند

اجرای سقف تیرچه بلوک

حمل و انبار کردن بلوک ها

حمل و انبار کردن تیرچه ها

حمل و انبار کردن میلگردها

نصب تیرچه ها

نصب تکیه گاه های موقت

نصب بلوکها

آرماتور بندی سقف

میلگرد منفی روی تکیه گاه

تکمیل قالب بندی

کنترل و آماده سازی سقف برای بتن ریزی

پرداخت سطح بتن

کاشی کاری

سفید کاری

فصل سوم

پیوست فرمهای کارآموزی

مشاهده فایل

.

.

دانلود گزارش کارآموزی عمران ساختمان فلزی