فایل لیست

مرجع دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت

رابطه هوش اجتماعی ، حمایت اجتماعی و خوش بینی با سازگاری اجتماعی

رابطه هوش اجتماعی ، حمایت اجتماعی و خوش بینی با سازگاری اجتماعی

رابطه هوش اجتماعی ، حمایت اجتماعی و خوش بینی با سازگاری اجتماعی

فهرست مطالب: ( پایان نامه شامل ۱۳۹ صفحه Word )

 

فصل اول – طرح پژوهش

مقدمه ۱۳

بیان مسئله ۱۴

اهمیت و ضرورت پژوهش ۱۵

اهداف پژوهش ۱۶

فرضیات ۱۶

تعاریف عملیاتی ۱۷

فصل دوم – ادبیات تحقیق

مقدمه ۱۹

حمایت اجتماعی ۱۹

تعاریف حمایت اجتماعی ۲۰

انواع حمایت اجتماعی ۲۱

ابعاد حمایت اجتماعی ۲۳

تئورهای حمایت اجتماعی ۲۴

منابع حمایت اجتماعی ۲۶

مدلهای حمایت اجتماعی ۲۸

عوامل موثر در جلب حمایت اجتماعی ۲۹

اثرات روانی حمایت اجتماعی ۳۰

اثرات جسمانی حمایت اجتماعی ۳۱

شبکه حمایت اجتماعی ۳۲

حمایت اجتماعی به عنوان سپر فشار روانی ۳۴

نقش حمایت اجتماعی در حفظ سلامتی ۲۹

سازگاری اجتماعی ۳۷

ویژگی های افراد سازگار ۳۸

انواع سازگاری ۳۹

موانع سازگاری در انسان ۴۰

ناسازگاری ۴۱

عوامل موثر در بروز ناسازگاری ۴۲

عوامل موثر بر سازگاری ۴۲

خصوصیات سازگاری ۴۴

مراحل سازگاری ۴۴

فرآیند سازگاری ۴۵

دیدگاه های سازگاری اجتماعی ۴۵

ماهیت خوش بینی و تاریخچه توجه آن در روانشناسی ۵۲

خوش بینی به عنوان طبیعت انسانی ۵۳

خوش بینی به صورت یک تفاوت فردی ۵۶

نظریه کلی ۵۸

نظریه کرت لوین ۵۹

انواع خوش بینی ۵۹

خوش بینی خلقی ۶۰

خوش بینی موقعیتی ۶۰

خوش بینی کاذب ۶۱

هوش اجتماعی ۶۲

تئوری هوش اجتماعی ۶۴

پرفایل هوش اجتماعی ۶۶

تفاوت هوش اجتماعی و هوش هیجانی ۶۷

منشا زیستی – عصبی هوش اجتماعی ۶۸

آسیب شناسی هوش اجتماعی ۷۴

اندازه گیری هوش اجتماعی ۷۵

انواع و نمونه های معیارهای موجود هوش اجتماعی ۷۷

توسعه هوش اجتماعی ۷۹

تاریخچه مطالعات هوش ۸۱

هوش از دیدگاه ثرندایک ۸۶

هوش از دیدگاه اسپیرمن ۸۷

هوش از دیدگاه استرنبرگ ۸۷

هوش از دیدگاه وکسلر ۸۸

هوش از دیدگاه گاردنر ۸۹

هوش از دیدگاه بینه و سیمون ۸۹

رویکردهای چهارگانه هوش ۸۹

رویکرد روانسنجی ۹۰

رویکرد عصبی – زیستی ۹۰

رویکرد رشدی ۹۱

رویکرد پردازش اطلاعات ۹۲

ارتباطات اجتماعی ۹۳

جهت گیری باز و بسته در ارتباطات ۹۴

الگوهای چهارگانه ارتباطات اجتماعی ۹۵

پیشینه پژوهش ۹۸

پیشینه داخلی ۹۸

پیشینه خارجی ۹۹

فصل سوم: روش پژوهش

-۱- جامعه آماری ۱۰۸

۳-۲- نمونه آماری و روش نمونه گیری  108

۳-۳- طرح تحقیق ۱۰۹

۳-۴- ابزار اندازه گیری ۱۱۰

۳-۵- روش اجرا ۱۱۰

۳-۶- روش تحلیل داده ها  111

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

الف ) یافته های توصیفی ۱۱۲

ب) یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش ۱۱۹

ج) یافته های جانبی  120

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- تبیین یافته‌ های مربوط به فرضیه‌ های پژوهش ۱۳۳

۵-۲- محدودیت های پژوهش ۱

۵-۳-۱- پیشنهادات پژوهشی

۵-۳-۲- پیشنهادات کاربردی

منابع فارسی ۱۳۹

منابع انگلیسی

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله رابطه هوش اجتماعی ، حمایت اجتماعی و خوش بینی با سازگاری اجتماعی