فایل لیست

مرجع دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت

مقاله بررسی ارتباط میان تعهد کارمند و سیاست های سازمانی

مقاله بررسی ارتباط میان تعهد کارمند و سیاست های سازمانی

مقاله بررسی ارتباط میان تعهد کارمند و سیاست های سازمانی

فهرست مقاله: (شامل ۱۰۲ صفحه Word)

فصل اول ۶

کلیات تحقیق ۶

۱-۱- مقدمه ۷

۲-۱- بیان مسئله ۸

۳-۱- چارچوب نظری و مدل تحقیق ۱۰

۴-۱- ضرورت و اهمیت تحقیق ۱۱

۵-۱- اهداف تحقیق ۱۲

۶-۱- فرضیه های تحقیق ۱۳

۷-۱- روش تحقیق ۱۳

۸-۱- تعاریف واژه ها ۱۳

۲-۸-۱- تعاریف عملیاتی ۱۵

فصل دوم ۱۸

مروری بر ادبیات تحقیق ۱۸

۱-۲- مقدمه ۱۹

۲-۲- سیاستهای سازمانی ۱۹

۱-۲-۲- تعاریف مختلف از سیاستهای سازمانی ۱۹

۲-۲-۲- راههای کاهش اثرات ناشی از سیاستهای سازمانی ۲۱

۲-۳- تعهد سازمانی ۲۱

۱-۳-۲- تعاریف مختلف از تعهد سازمانی ۲۱

۲-۳-۲- اهمیت تعهد سازمانی ۲۴

۴-۲- انواع تعهد سازمانی ۲۶

۱- تعهد نسبت به مشتری ۲۶

۲- تعهد نسبت به سازمان ۲۶

۳- تعهد نسبت به خود ۲۷

۴- تعهد نسبت به مردم ۲۷

۵- تعهد نسبت به وظیفه «تکلیف» ۲۷

۶- تعهد نسبت به سیاستهای سازمانی (تعهد سیاسی) ۲۸

۵-۲- دیدگاههایی در مورد کانونهای تعهد سازمانی ۲۸

۶-۲- تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چندبعدی ۳۰

۱-۶-۲- الگوهای چندبعدی تعهد ۳۰

۷-۲- عوامل مؤثر در تعهد سازمانی کارکنان ۳۶

الف) نظام اداری ۳۶

ب) شالوده سازمانی ۳۸

۸-۲- نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی ۴۳

۲-۸-۲- تعهد متوسط ۴۵

۲-۸-۲- تعهد زیاد ۴۶

۴-۸-۲- مطالعه ماتیو و زاجاک ۴۹

ویژگیهای شخصی مؤثر بر تعهد سازمانی ۴۹

۹-۲- عوامل مؤثر بر تعهد به سیاستها (تعهد سیاسی) ۵۰

۱-۹-۲- تأثیرات ناشی از تعهد به سیاستها روی رفتار شهروندی سازمانی ۵۱

۱۰-۲- نقش تعهد سازمانی در تمایل به قصد ماندن در سازمان ۵۳

۱۱-۲- قصد ماندن در سازمان ۵۴

۱-۱۱-۲- اهمیت و ضرورت قصد ماندن در سازمان ۵۵

هزینه های ترک خدمت کارکنان را میتوان به شرح ذیل برشمرد: ۵۷

تأثیر انواع تعهد سازمانی بر ترک خدمت طبق مدل آلن و مییر ۵۹

۲-۱۱-۲- نقش عوامل فردی در تمایل به ترک شغل ۵۹

۱۲-۲- پیشینیه نظری پژوهش ۶۱

۱-۱۲-۲- پیشینه میدانی پژوهش ۶۲

فصل سوم ۶۶

روش اجرای تحقیق ۶۶

۱-۳- مقدمه ۶۷

۲-۳- روش تحقیق ۶۷

۳-۳- جامعۀ آماری ۶۸

۴-۳- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری ۶۸

۵-۳- روش گردآوری اطلاعات ۶۹

۶-۳- ابزار گردآوری اطلاعات ۶۹

شفافیت نقش ۷۰

تضاد نقش ۷۰

تعهد به سیاستهای سازمان (تعهد سیاسی) ۷۰

وجدان کاری ۷۱

ویژگی شهروندی سازمانی (فضیلت شهروندی) ۷۱

۷-۳- روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها ۷۲

۸-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۴

۱-۸-۳- تحلیل عامل تأییدی ۷۵

۲-۸-۳- مدل معادلات ساختاری ۷۵

فصل چهارم ۷۹

تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷۹

۱-۴- مقدمه ۸۰

۲-۴- آمار توصیفی ۸۰

۴-۲-۴- تعداد و درصد وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان ۸۴

۵-۲-۴- تعداد و درصد وضعیت تجربه پاسخ دهندگان ۸۵

۳-۴- تجزیه و تحلیل داده ها ۸۵

۴-۴- بررسی اثرات متغیرها بر یکدیگر ۹۰

۵-۴- آزمونهای نیکویی برازش ۹۱

۵-۴- آزمون فرضیه ها ۹۳

ــ آزمون فرضیه اول ۹۳

ــ آزمون فرضیه دوم ۹۳

ــ آزمون فرضیه چهارم ۹۴

ــ آزمون فرضیه پنجم ۹۵

فصل پنجم ۹۶

نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۶

۱-۵- مقدمه ۹۷

۲-۵- نتایج بدست آمده از فرضیات تحقیق ۹۷

۱-۲-۵- نتیجه فرضیه اول ۹۷

۲-۲-۵- نتیجه فرضیه دوم ۹۸

۳-۲-۵- نتیجه فرضیه سوم ۹۸

۴-۲-۵- نتیجه فرضیه چهارم ۹۹

۵-۲-۵- نتیجه فرضیه پنجم ۹۹

۳-۵- نتیجه گیری کلی ۱۰۰

۴-۵- پیشنهادات ۱۰۰

۵-۵- سایر پیشنهادات ۱۰۱

۶-۵- محدودیتهای تحقیق و پیشهادات برای محققین آینده ۱۰۲

۱-۶-۵- محدودیتها ۱۰۲

۲-۶-۵- پیشنهادات برای محققین آینده ۱۰۳

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله بررسی ارتباط میان تعهد کارمند و سیاست های سازمانی