فایل لیست

مرجع دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت

مقاله بررسی تاثیر آموزش گروهی داستان بر قضاوت اخلاقی دانش آموزان

مقاله بررسی تاثیر آموزش گروهی داستان بر قضاوت اخلاقی دانش آموزان

مقاله بررسی تاثیر آموزش گروهی داستان بر قضاوت اخلاقی دانش آموزان

فهرست مقاله: (شامل ۲۲ صفحه Word)

چکیده

مقدمه
روش
یافته‌ ها
جدول ۱- میانگین نمره قضاوت اخلاقی پیش آزمون – پس آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش
جدول ۲- نتایج بررسی آزمونF لِِوِن جهت بررسی مفروضه همگنی واریانسها
جدول ۳- نتایج آزمون تحلیل کوواریانس
جدول ۴- میانگین نمره “بعد تشخیص” پیش آزمون – پس آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش
جدول ۵- نتایج آزمون تحلیل کوواریانس

جدول ۶- میانگین نمره”بعد جملات ناتمام”پیش آزمون – پس آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش
جدول ۷- نتایج آزمون تحلیل کوواریانس
جدول ۸- میانگین نمره “بعد مقایسه”پیش آزمون – پس آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش
جدول ۹- نتایج آزمون تحلیل کوواریانس
جدول ۱۰- میانگین نمره”بعد بهترین پاسخ اخلاقی” پیش آزمون – پس آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش
جدول ۱۱- نتایج آزمون تحلیل کوواریانس
جدول ۱۲- میانگین نمره”بعد استدلال اخلاقی”پیش آزمون _ پس آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش
جدول ۱۳- نتایج آزمون تحلیل کوواریانس
جدول ۱۴- میانگین نمره”بعد تعریف ارزش اخلاقی” پیش آزمون – پس آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش
جدول ۱۵- نتایج آزمون تحلیل کوواریانس
بحث

منابع

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله بررسی تاثیر آموزش گروهی داستان بر قضاوت اخلاقی دانش آموزان