فایل لیست

مرجع دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت

مقاله بررسی تاثیر رسانه بر سلامت اجتماعی

مقاله بررسی تاثیر رسانه بر سلامت اجتماعی

مقاله بررسی تاثیر رسانه بر سلامت اجتماعی

فهرست مقاله: (شامل ۹۲ صفحه Word)

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۱۰

۱-۲- بیان مسئله ۱۱

۱-۳- اهمیت موضوع ۱۴

۱-۴- اهداف پژوهش ۱۷

۱-۵- سؤالات تحقیق ۱۷

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

۲-۱- ادبیات موضوع ۱۹

۲-۲- تاریخچه تحقیق ۲۲

۲-۳- پیشینه تحقیق ۲۴

۲-۴- مبانی نظری تحقیق ۳۱

۲-۴-۱- سلامت اجتماعی ۳۱

۲-۴-۲- نظریه های جامعه شناسی ۳۳

۲-۴-۳- نظریه های روانشناسی ۳۵

۲-۴-۴- نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی ۳۷

۲-۵- چارچوب نظری ۳۸

۲-۶- مدل تحلیلی تحقیق ۴۵

۲-۷- فرضیه های تحقیق ۴۵

فصل سوم: روش شناسی

۳-۱- مقدمه ۴۷

۳-۲- مفاهیم ۴۷

۳-۳- تعریف نظری سلامت اجتماعی و مؤلفه های آن ۴۷

۳-۴- روش پژوهش ۵۱

۳-۵- تکنیک ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات ۵۱

۳-۶- جامعه آماری پژوهش ۵۲

۳-۷- فرمول و برآورد حجم نمونه ۵۴

۳-۸- فنون مورد استفاده در تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵۴

۳-۹- اعتبار(validity) و پایایی (reliability)54

فصل چهارم: یافته های تحقیق

۴-۱- مقدمه ۵۸

۴-۲- توصیف داده ها ۵۸

۴-۳- تحلیل داده ها ۷۱

۴-۴- اعتبار یابی ۷۶

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه ۷۹

۵-۲- نتایج توصیفی تحقیق ۷۹

۵-۳- نتایج تحلیلی تحقیق ۸۰

۵-۴- پیشنهادات ۸۳

۵-۵- محدودیت های تحقیق ۸۴

منابع ۸۵

ضمیمه

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله بررسی تاثیر رسانه بر سلامت اجتماعی