فایل لیست

مرجع دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت

مقاله بررسی رابطه‌ بین رویکردهای تدریس با اقدام پژوهی معلمان

مقاله بررسی رابطه‌ بین رویکردهای تدریس با اقدام پژوهی معلمان

مقاله بررسی رابطه‌ بین رویکردهای تدریس با اقدام پژوهی معلمان

فهرست مقاله: (شامل ۸۴ صفحه word)

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه ۲

۱-۲- شرح و بیان مسأله ۳

۱-۳- اهمیت و ارزش تحقیق ۴

۱-۴- اهداف پژوهش ۶

۱-۴-۱- هدف کلی ۶

۱-۴-۲- اهداف جزئی ۶

۱-۵- تعاریف نظری و عملیاتی ۷

فصل دوم:ادبیات و پیشینه‌ی تحقیق

۲-۱- مقدمه ۱۱

۲-۲- رویکردهای تدریس ۱۲

۲-۲-۱- رویکرد مدیریتی ۱۴

۲-۲-۱-۱- دیدگاه‌ های انتقادی درباره‌ی رویکرد مدیریتی (اجرایی) ۱۸

۲-۲-۲-رویکرد تسهیل گر ۱۸

۲-۲-۲-۱- دیدگاه‌ های انتقادی دربار رویکرد تسهیل‌ گر ۲۱

۲-۲-۳- رویکرد آزاد اندیشانه ۲۱

۲-۲-۳-۱-دیدگاه‌ های انتقادی درباره‌ رویکرد آزاد اندیشانه ۲۶

۲-۳- تدریس رهایی‌ بخش ۲۶

۲-۴- چهارچوب مشترک: رشدها (ر ش د ه ا)۲۸

۲-۵- استفاده از رشدها در رویکردهای تدریس ۲۹

۲-۶- خلاصه‌ای از رشدها در سه رویکرد ۳۰

۲-۷- پژوهش در عمل ۳۱

۲-۸- تحقیقات مرتبط با موضوع ۳۹

۲-۸-۱- تحقیقات داخلی ۳۹

۲-۸-۲- یافته‌ های خارجی ۳۹

فصل سوم:روش تحقیق

۳-۱- مقدمه ۴۳

۳-۲- روش تحقیق ۴۳

۳-۳- جامعه آماری ۴۴

۳-۴- تعیین حجم نمونه ۴۴

۳-۵- روش نمونه گیری ۴۵

۳-۶- ابزار اندازه‌ گیری ۴۵

۳-۷- پایایی پرسشنامه‌ ها ۴۶

۳-۸- روایی پرسشنامه ها ۴۶

۳-۹- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها ۴۷

۳-۹-۱- ضریب همبستگی پیرسون ۴۷

۳-۹-۲- آزمون t تک متغیر ۴۷

۳-۹-۳- آزمون تحلیل واریانس ۴۷

۳-۹-۴- آزمون کمترین تفاوت معنادارLSD 48

فصل چهارم: یافته‌ های پژوهش

۴-۱- مقدمه ۵۰

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌ گیری

۵-۱- مقدمه ۶۷

۵-۲- بیان نتایج به وسیله تفکیک فرضیه های تحقیق  67

۵-۳- بحث و نتیجه گیری ۶۹

۵-۴- محدودیتهای تحقیق ۷۰

۵-۵- پیشنهادات پژوهشی ۷۰

۵-۶- پیشنهادات کاربردی ۷۰

فصل ششم: منابع

۶-۱- فهرست منابع ۷۲

ضمائم ۷۴

فهرست جداول

جدول ۴-۱ : میانگین و انحراف استاندارد نمرات رویکرد های تدریس و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی ۵۰

جدول شماره ۴-۲- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین رویکرد های تدریس و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی ۵۲

جدول ۴-۳- نتایج تحلیل رگرسیون در خصوص رابطه بین رویکرد های تدریس و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی ۵۳

جدول ۴-۴ : میانگین و انحراف استاندارد نمرات رویکرد مدیریتی و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی ۵۴

جدول شماره ۴-۵- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین رویکرد مدیریتی و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی ۵۵

جدول ۴-۶- نتایج تحلیل رگرسیون در خصوص رابطه بین رویکرد مدیریتی و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی ۵۶

جدول ۴-۷- میانگین و انحراف استاندارد نمرات رویکرد تسهیل گر و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی ۵۷

جدول شماره ۴-۸- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین رویکرد تسهیل گر و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی ۵۸

جدول ۴-۹- نتایج تحلیل رگرسیون در خصوص رابطه بین رویکرد تسهیل گر و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی ۵۹

جدول ۴-۱۰- میانگین و انحراف استاندارد نمرات رویکرد آزاد اندیشانه و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی ۶۰

جدول شماره ۴-۱۱- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین رویکرد آزاد اندیشانه و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی ۶۱

جدول ۴-۱۲- نتایج تحلیل رگرسیون در خصوص رابطه بین رویکرد آزاد اندیشانه و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی ۶۲

جدول ۴-۱۳- میانگین و انحراف استاندارد نمرات سبک های تدریس و سن معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی ۶۳

جدول شماره ۴-۱۴- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین سبک های تدریس با سن معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی ۶۴

جدول ۴-۱۵- نتایج تحلیل رگرسیون در خصوص رابطه بین سبک های تدریس با سن معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی ۶۵

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱- میانگین نمرات رویکرد های تدریس و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی ۵۱

نمودار ۴-۲- میانگین نمرات رویکرد مدیریتی و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی ۵۴

نمودار ۴-۳- میانگین نمرات رویکرد تسهیل گر و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی ۵۷

نمودار ۴-۴ : میانگین نمرات رویکرد آزاد اندیشانه و اقدام پژوهی معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی ۶۰

نمودار ۴-۵- میانگین نمرات سبک های تدریس و سن معلمان مقطع دبیرستان و راهنمایی ۶۳

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله بررسی رابطه‌ بین رویکردهای تدریس با اقدام پژوهی معلمان