فایل لیست

مرجع دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت

مقاله بررسی میزان اعتماد به نفس دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان نسبت به خشونت والدین

مقاله بررسی میزان اعتماد به نفس دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان نسبت به خشونت والدین

مقاله بررسی میزان اعتماد به نفس دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان نسبت به خشونت والدین

فهرست مقاله: (شامل ۱۲۵ صفحه Word)

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- چکیده ۲

۱-۲- مقدمه ۳

۱-۳- بیان مسئله ۳

۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵

۱-۵- مطالعات نظری ۷

۱-۶- هدف پژوهش ۹

۱-۶-۱- هدف اصلی ۹

۱-۶-۲- اهداف فرعی ۹

۱-۷- سوالات تحقیق ۹

۱-۸- فرضیات تحقیق ۱۰

۱-۹- قلمرو پژوهش ۱۰

۱-۹-۱- قلمرو موضوعی ۱۰

۱-۹-۲- قلمرو مکانی ۱۰

۱-۹-۳- قلمرو زمانی ۱۰

۱-۱۰- تعارف واژه ها ۱۰

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۱- بخش اول : اعتماد به نفس در دانش آموزان ۱۴

۲-۲- اهمیت اعتماد به نفس ۱۴

۲-۳- عوامل موثر بر اعتماد به نفس ۱۵

۲-۳-۱- نوجوانی که اعتماد به نفسش زیاد است  16

۲-۳-۲- نوجوانی که اعتماد به نفسش کم است ۱۶

۲-۴- رهنمود های کلی ۱۷

۲-۵- نحوه شکل گیری اعتماد به نفس ۲۱

۲-۶- زیان عدم اعتماد به نفس ۲۲

۲-۷- حالات فرد فاقد اعتماد به نفس ۲۴

۲-۸- علل عدم اعتماد به نفس ۲۴

۲-۹- اعتماد به نفس و راههای افزایش آن ۳۰

۲-۱۰- چگونگی اعتماد به نفس و افزایش آن ۳۴

۲-۱۱- چگونگی اعتماد به نفس و افزایش آن ۳۵

۲-۱۲- چه چیز منجر به فقدان اعتماد به نفس می شود؟ ۳۷

۲-۱۳- نتیجه گیری بخش اول ۴۲

۲-۱۴- بخش دوم: خشونت والدین ۴۳

۲-۱۵- پیش زمینه ها ۴۳

۲-۱۶- فرهنگ و اجتماع ۴۵

۲-۱۷- اختلافات ناموسی  46

۲-۱۸- اقتصاد ۴۶

۲-۱۹- استرس و اختلافات روانی ۴۷

۲-۲۰- تلویزیون ۴۹

۲-۲۱- خشونت خانوادگی  50

۲-۲۲- درآمد ۵۰

۲-۲۳- دیدگاه زیستی  50

۲-۲۴- دیدگاه فروید  50

۲-۲۵- دیدگاه یادگیری اجتماعی  51

۲-۲۶- دیدگاه اسناد  51

۲-۲۷- دیدگاه گرایش به خشونت  51

۲-۲۸- دیدگاه فمینیستی  52

۲-۲۹- عوامل خطرساز  52

۲-۲۹-۱- عوامل فردی  52

۲-۲۹-۲- عوامل خانوادگی  53

۲-۲۹-۳- عوامل محیطی  53

۲-۳۰- چگونه می توان از خشونت والدین جلوگیری کرد؟ ۵۳

۲-۳۱- ابعاد و دامنه خشونت ۵۷

۲-۳۲- آموزه‌ های دینی و نفی خشونت علیه زنان ۶۱

۲-۳۲-۱- ممنوعیت هر نوع خشونت ۶۱

۲-۳۲-۲- ممنوعیت اهانت به مردم ۶۲

۲-۳۲-۳- ممنوعیت غمگین‌ سازی مومنان ۶۲

۲-۳۲-۴- مجازات ویژه برای خشونت فیزیکی علیه زن ۶۲

۲-۳۲-۵- مجازات خشونت مالی علیه زن ۶۳

۲-۳۲-۶- مجازات برخی از خشونت‌ های ویژه ۶۳

۲-۳۲-۷- نفی خشونت علیه زنان در جنگ‌ ها ۶۴

۲-۳۲-۸- نفی التذاذ خشونت‌ آمیز ۶۴

۲-۳۲-۹- ممنوعیت آزار رسانی به مردان و زنان مومن ۶۵

۲-۳۲-۱۰- دوری از خشونت حتی در صورت طلاق ۶۵

۲-۳۲-۱۱- مجازات خشونت‌ های روحی و روانی ۶۶

۲-۳۲-۱۲- نشوز و خشونت ۶۷

۲-۳۲-۱۴- حاکم اسلامی و مجازات نشوز مرد ۶۸

۲-۳۳- چاره‌ اندیشی‌ ها و راهکارهایی برای حذف یا کاهش خشونت خانگی ۶۹

۲-۳۴- نتیجه بخش دوم ۷۱

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- طرح پژوهش ۷۶

۳-۲- جامعه آماری ۷۶

۳-۳- نمونه پژوهش ۷۶

۳-۴- روش نمونه گیری ۷۶

۳-۵- ابزار پژوهش ۷۶

۳-۵-۱- بررسی روایی و اعتبار ۷۷

۳-۶- روش اجرای پژوهش ۷۷

۳-۷- انتخاب آزمودنی ۷۷

۳-۸- روش پردازش داده ها ۷۷

فصل چهارم: جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات

۴-۱- مقدمه ۸۰

۴-۲- نتایج توصیفی ۸۱

جدول کلی تمام سوالات ۹۷

۴-۳- نتایج استنباطی ۱۰۲

۴-۴- اعتبار یابی ۱۰۲

فصل پنجم: تجزیه تحلیل و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه ۱۰۴

تحلیل نتایج ۱۰۴

۵-۲- نتایج تحقیق ۱۰۷

۵-۳- محدودیتهای تحقیق ۱۰۸

۵-۴- محدودیت های کلی تحقیق ۱۰۹

۵-۵- پیشنهادات و راه حل ها ۱۰۹

۵-۶-۱- پیشنهاد برای تحقیقات بعدی ۱۱۰

۵-۶-۲- پیشنهاد به محققان آتی ۱۱۰

پیوست: پرسشنامه ۱۱۱

منابع ۱۱۳
فهرست جداول

جدول ۴-۱ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱ ۸۱

جدول ۴-۲ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۲ ۸۲

جدول ۴-۳ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۳ ۸۲

جدول ۴-۴ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۴ ۸۳

جدول ۴-۵ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۵ ۸۳

جدول ۴-۶ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۶ ۸۴

جدول ۴-۷ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۷ ۸۴

جدول ۴-۸ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۸ ۸۵

جدول ۴-۹ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۹ ۸۵

جدول ۴-۱۰ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۱۰ ۸۶

جدول ۴-۱۱ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۱ ۸۶

جدول ۴-۱۲ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۱۲ ۸۷

جدول ۴-۱۴ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۴ ۸۸

جدول ۴-۱۵ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۱۵ ۸۸

جدول ۴-۱۶ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۶ ۸۹

جدول ۴-۱۷ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۷ ۸۹

جدول ۴-۱۸ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۸ ۹۰

جدول ۴-۱۹ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۹ ۹۰

جدول ۴-۲۰ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۲۰ ۹۱

جدول ۴-۲۱ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۲۱ ۹۱

جدول ۴-۲۲ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۲۲ ۹۲

جدول ۴-۲۳ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۲۳ ۹۲

جدول ۴-۲۴ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۲۴ ۹۳

جدول ۴-۲۵ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۲۵ ۹۳

جدول ۴-۲۸ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۲۸ ۹۵

جدول ۴-۲۹ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۲۹ ۹۵

جدول ۴-۳۱ گرایش‌ های مرکزی و شاخص‌ های مرکزی مولفه‌ های خشونت والدین و اعتماد به نفس دانش آموزان ۹۹

جدول۴-۳۲: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون ۱۰۲

جدول۴-۳۳: خلاصه اعتبار یابی ۱۰۲

فهرست نمودار

در نمودار۴-۱ فراوانی خشونت والدین در قالب نمودار هیستوگرام ۱۰۰

در نمودار۴-۲ فراوانی اعتماد به نفس دانش آموزان در قالب نمودار هیستوگرام ۱۰۰

در نمودار۴-۳ فراوانی مقطع تحصیلی در قالب نمودار هیستوگرام ۱۰۰

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله بررسی میزان اعتماد به نفس دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان نسبت به خشونت والدین