فایل لیست

مرجع دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت

مقاله تأثیر تکنولوژی آموزشی بر فرآیند یاددهی و یادگیری دروس علوم اجتماعی دانش آموزان

مقاله تأثیر تکنولوژی آموزشی بر فرآیند یاددهی و یادگیری دروس علوم اجتماعی دانش آموزان

مقاله تأثیر تکنولوژی آموزشی بر فرآیند یاددهی و یادگیری دروس علوم اجتماعی دانش آموزان

فهرست مقاله: (شامل ۹۸ صفحه Word)

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۱

۱-۲ بیان مسئله ۲

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۳

۱-۴ هدف کلی ۴

۱-۵ سوالات و پرسشهای مطالعاتی تحقیق ۵

۱-۶ تعاریف عملیاتی ۶

۱-۶-۱ رایانه ها ۷

۱-۶-۲ مدل ها ۸

۱-۶-۳ برش ها ۸

۱-۶-۴ ماکت ها ۸

۱-۶-۵ مولاژها ۹

۱-۶-۶ نمونه ها ۹

۱-۶-۷ چارت ها ۹

۱-۷ رسانه های آموزشی نورتاب ساکن و متحرک ۱۰

۱-۷-۱ تعریف اسلاید ۱۰

۱-۷-۲ تابلوها ۱۰

۱-۷-۳ مواد آموزشی سه بعدی ۱۱

فصل دوم: چهارچوب نظری تحقیق

۲-۱ مقدمه۱۲

۲-۲ یک تکنولوژی و فرهنگ ۱۳

۲-۳ نرم افزارها (رسانه های سبک) ۱۶

۲-۴ سخت افزارها (رسانه های سنگین) ۱۶

۲-۵ فواید کاربرد تکنولوژی آموزشی ۱۸

۲-۶ ضرورت کاربرد تکنولوژی آموزشی در نظام آموزش و درس ۲۰

۲-۷ موانع کاربرد تکنولوژی آموزشی در امر برنامه درسی ۲۱

۲-۸ تکنولوژی آموزشی و آخرین تحولات ۲۴

۲-۹ رسانه های دیداری – شنیداری اختیاری و ضروری ۲۹

۲-۱۰ موارد استفاده و کاربرد رسانه های دیداری- شنیداری ۲۹

۲-۱۱ تاثیر تکنولوژی یاددهی – یادگیری ۳۱

۲-۱۲ یادگیری و یاددهی ۳۲

۲-۱۳ نظام های یادگیری ۳۳

۲-۱۴ فرآیند یاددهی – یادگیری و عوامل موثر در آن ۳۴

۲-۱۵ پیشینه داخلی ۳۵

۲-۱۶ پیشینه خارجی ۳۷

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه ۳۹

۳-۲ روش تحقیق ۳۹

۳-۳ جامعه آماری ۴۰

۳-۴ شیوه تعیین حجم نمونه ۴۰

۳-۵ روش نمونه گیری ۴۰

۳-۶ ابزار اندازه گیری داده ها ۴۱

۳-۷ روایی پرسشنامه ۴۲

۳-۸ سنجش اعتبار (پایایی) پرسشنامه (بازرگان) ۴۲

۳-۸ روشهای آماری ۴۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

۴-۱ مقدمه ۴۴

۴-۲ آمار توصیفی سوالات پرسشنامه ۴۵

۴-۳ آمار استنباطی ۶۶

فصل پنجم: نتیجه گیری

۵-۱ مقدمه ۶۹

۵-۲ نتیجه گیری از سؤالات پژوهش ۷۰

۵-۲-۱ تا چه اندازه رسانه های دیداری برفرآیند یادهی-یادگیری موثرند؟۷۰

۵-۲-۲ تا چه اندازه رسانه های شنیداری بر فرآیند یاددهی-یادگیری موثرند؟۷۰

۵-۲-۳ تا چه اندازه رسانه های دیداری-شنیداری بر فرآیند یاددهی-یادگیری موثرند؟۷۰

۵-۲-۴ تا چه اندازه رسانه های چندبعدی در فرآیند یاددهی-یادگیری موثرند؟۷۱

۵-۲-۵ به نظر می رسد رسانه های متحرک در فرآیند یاددهی-یادگیری موثرند ۷۱

۵-۲-۶ به نظر می رسد برنامه های رایانه ای در فرآیند یاددهی-یادگیری موثرند ۷۱

۵-۳ نتیجه گیری ۷۲

۵-۴ پیشنهادات ۷۳

۵-۴-۱ پیشنهادات مبتنی برنتایج ۷۳

۵-۴-۲ پیشنهادات آتی ۷۴

۵-۵ محدودیت های تحقیق ۷۵

۵-۵-۲ محدودیت های خارج از کنترل محقق ۷۵

پیوست

منابع

کتابها و مقالات

سایتها

فهرست جداول

جدول۱)آیااستفاده از عکس و پوستر در تدریس یادگیری را بیشتر می کند؟ ۴۵

جدول۲آیااستفاده از انواع چارتها در تدریس یادگیری را بیشتر می کند؟ ۴۶

جدول ۳ آیاتاثیراستفاده ازتابلو گچی در تدریس در یادگیری زیاد است؟ ۴۷

جدول۴ آیا استفاده از تابلو مغناطیسی می تواند بر یادگیری تاثیرداشته باشد؟ ۴۸

جدول۵ آیا استفاده از کره جغرافیایی در یادگیری تاثیرگذار است؟ ۴۹

جدول۶ آیا استفاده از ضبط صوت در تدریس در یادگیری موثر است؟ ۵۰

جدول۷ آیا استفاده از نوارهای صوتی در یادگیری موثر است؟ ۵۱

جدول ۸ آیا برنامه های آموزشی تلویزیون در یادگیری موثر است؟ ۵۲

جدول۹ برنامه های آموزشی ماهواره در یادگیری موثر است ۵۳

جدول ۱۰ آیا ماهواره و تلویزیون در یادگیری تاثیر گذارند؟ ۵۴

جدول ۱۱ آیا استفاده از وسایل چند بعدی در یادگیری موثر است؟ ۵۵

جدول ۱۲ آیا استفاده از مدل ها در یادگیری موثر است؟ ۵۶

جدول ۱۳ آیا استفاده از پازل در تدریس در یادگیری موثر است؟ ۵۷

جدول ۱۴ آیا استفاده از ماکت در یادگیری موثر است؟ ۵۸

جدول ۱۵ آیا استفاده از اسلاید در تدریس در یادگیری موثر است؟ ۵۹

جدول۱۶ آیا استفاده از فیلم متحرک در یادگیری موثر است؟ ۶۰

جدول۱۷ آیا استفاده از رایانه در یادگیری موثر است؟ ۶۱

جدول۱۸ آیا استفاده از سی دی های آموزشی در یادگیری موثراست؟ ۶۲

جدول ۱۹آیا استفاده از اینترنت در آموزش موثر است؟ ۶۳

جدول ۲۰آیا بازی های رایانه ای در آموزش موثرند؟ ۶۴

جدول۲۱)آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ۶۵

جدول۲۲ آزمون تی مستقل ۶۶

جدول۲۳ آزمون تی مستقل ۶۶

جدول۲۴ آزمون تی مستقل ۶۶

جدول۲۵ آزمون تی مستقل ۶۷

جدول۲۶ آزمون تی مستقل ۶۷

جدول۲۷ آزمون تی مستقل ۶۷

فهرست نمودار

نمودار۱ ) استفاده از عکس و پوستر ۴۵

نمودار۲) استفاده از انواع چارتها ۴۶

نمودار۳) استفاده از تابلو گچی ۴۷

نمودار۴) استفاده ازتابلو مغناطیسی ۴۸

نمودار۵) استفاده ازکره ۴۹

نمودار۶) استفاده از ضبط صوت ۵۰

نمودار۸) برنامه های آموزشی تلویزیون ۵۲

نمودار۹) برنامه های آموزشی ماهواره ۵۳

نمودار۱۰) تاثیر ماهواره ۵۴

نمودار۱۱) وسایل چند بعدی ۵۵

نمودار۱۲) استفاده از مدل ها ۵۶

نمودار۱۳) استفاده از پازل ۵۷

نمودار۱۴) استفاده از ماکت ۵۸

نمودار۱۵) استفاده از اسلاید ۵۹

نمودار۱۶) استفاده از فیلم متحرک ۶۰

نمودار۱۷) استفاده از رایانه ۶۱

نمودار۱۸) سی دی های آموزشی ۶۲

نمودار۱۹) استفاده از اینترنت ۶۳

نمودار۲۰) بازی های رایانه ای ۶۴

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله تأثیر تکنولوژی آموزشی بر فرآیند یاددهی و یادگیری دروس علوم اجتماعی دانش آموزان