فایل لیست

مرجع دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت

مقاله تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی

مقاله تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی

مقاله تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی

فهرست مقاله: (شامل ۱۲۱ صفحه Word)

عنوان مقاله: تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی

چکیده ‌د

فصل اول: کلیات پژوهش ۱

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- بیان مسئله ۳

۱-۳- پیشینه موضوع ۴

۱-۴- اهداف تحقیق ۴

۱-۴-۱- هدف اصلی ۴

۱-۴-۲- اهداف فرعی ۵

۱-۵- ضرورت و اهمیت تحقیق ۵

۱-۶- سوال تحقیق ۸

۱-۷- فرضیه های پژوهش ۸

۱-۸- علت انتخاب موضوع ۸

۱-۹- تعاریف واژه هــا ۹

فصل دوم: نظریه ها و پیشینه مربوط به پژوهش ۱۱

۲-۱- مقدمه ۱۲

۲-۲- بازار و بازاریابی ۱۳

۲-۳- فرآیند و عملکرد بازاریابی ۱۳

۲-۴- تجزیه و تحلیل محیطی ۱۴

۲-۵- برنامه ریزی و استراتژی بازاریابی از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ‌ های اﺟﺘﻤﺎﻋی ۱۵

۲-۶- کالا ۱۹

۲-۷- مبادله ۱۹

۲-۸- اجزا و عوامل بازاریابی ۲۰

۲-۹- استراتژی‌ های بازاریابی از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ‌ های اﺟﺘﻤﺎﻋی ۲۲

۲-۱۰- تعریف بازاریابی داخلی ۲۴

۲-۱۱- مدل های بازاریابی ۲۴

۲-۱۲- مزایای بازاریابی از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ‌ های اﺟﺘﻤﺎعی ۳۰

۲-۱۳- تفاوت بازاریابی تجاری و بازاریابی اجتماعی ۳۱

۲-۱۴- اهمیت بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی ۴۴

۲-۱۵- ﺑﺮﺧی از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪ‌ های اﺟﺘﻤﺎعی در بازاریابی ۴۷

۲-۱۷- تاثیر شبکه های اجتماعی در بازاریابی الکترونیکی ۴۹

۲-۱۸- شبکه های اجتماعی گرایشی جدید در بازاریابی الکترونیکی ۵۰

۲-۱۹- آیا شبکه های اجتماعی تجارت الکترونیک را بهبود می بخشد؟ ۵۰

۲-۲۰- گراف و آنالیز ارتباطی در Over stock 51

۲-۲۱- شبکه های اجتماعی و تجارت الکترونیک ۵۲

۲-۲۲- نتیجه گیری ۵۶

فصل سوم: روش اجرای تحقیق ۵۸

۳-۱- مقدمه ۵۹

۳-۲- روش تحقیق ۵۹

۳-۳- فرضیه های تحقیق ۶۰

۳-۴- جامعه و نمونه آماری ۶۰

۳-۵- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری ۶۰

۳-۶- روش گرد آوری اطلاعات ۶۱

۳-۷- ابزار گردآوری اطلاعات ۶۱

۳-۸- روایی پرسشنامه ۶۲

۳-۹- پایایی پرسشنامه ۶۳

۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۴

۳- ۱۱- بررسی عوامل دموگرافیک بر روی متغیرهای تحقیق ۶۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش ۶۵

۴-۱- مقدمه ۶۶

۴-۲- توصیف داده ها ۶۷

۴-۳- فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها ۷۱

۴-۴- نتایج توصیفی ۷۲

۴-۵- بررسی رویکردهای رابطه ای مدیران شرکتهای گرانیت ۹۱

۴-۶- ارزیابی اثربخشی فعالیتهای بازاریابی در شرکتهای گرانیت ۹۲

۴-۷- ارزیابی پویایی محیط رقابت شرکتهای گرانیت ۹۳

۴-۸- نتایج استنباطی ۹۴

فصل پنجم: ارائه نتایج ، پیشنهادات و محدودیت های پژوهش ۹۷

۵-۱- نتایج پژوهش ۹۸

۵-۲- نتایج فرضیه های پژوهش ۹۹

۵-۳- مزایای بازاریابی از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ‌ های اﺟﺘﻤﺎﻋی ۹۹

۵-۴- نتایج آزمون فرضیه ها ۹۹

۵-۵- جمع بندی نهایی ۱۰۰

۵-۶- نتایج آزمون فرضیه ها ۱۰۱

۵-۷- محدودیتهای تحقیق ۱۰۱

۵-۸- پیشنهادات کاربردی ۱۰۱

۵-۹- پیشنهادات جهت تقویت آتی ۱۰۲

۵-۱۰- پیشنهاد به محققان آتی ۱۰۲

منابع ۱۰۳

منابع فارسی ۱۰۳

منابع لاتین ۱۰۳

پیوست ها ۱۰۵

پیوست الف-۱ پرسشنامه ۱۰۶

پیوست الف- ۲ خروجی نرم افزار ۱۰۹

فهرست جداول

جدول ۳-۱ طیف لیکرت ۶۲

جدول۳-۲ شماره سوالات پرسشنامه درمورد فرضیه ها ۶۲

جدول۴-۱ توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب جنسیت ۶۷

جدول۴-۲ توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب سن ۶۸

جدول۴-۳ توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب تحصیلات ۶۹

جدول۴-۴ توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب سمت شغلی ۷۰

جدول ۴-۵ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۱ ۷۲

جدول ۴-۶ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۲ ۷۳

جدول ۴-۷ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۳ ۷۳

جدول ۴-۸ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۴ ۷۴

جدول ۴-۹ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۵ ۷۴

جدول ۴-۱۰ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۶ ۷۵

جدول ۴-۱۱ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۷ ۷۵

جدول ۴-۱۲ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۸ ۷۶

جدول ۴-۱۳ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۹ ۷۶

جدول ۴-۱۴ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱ ۷۷

جدول ۴-۱۵ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۲ ۷۸

جدول ۴-۱۶ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۳ ۷۸

جدول ۴-۱۷ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۴ ۷۹

جدول ۴-۱۸ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۵ ۷۹

جدول ۴-۱۹ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۶ ۸۰

جدول ۴-۲۰ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۷ ۸۰

جدول ۴-۲۱ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۸ ۸۱

جدول ۴-۲۲ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۹ ۸۱

جدول ۴-۲۳ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۰ ۸۲

جدول ۴-۲۴ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۱ ۸۲

جدول ۴-۲۵ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۲ ۸۳

جدول ۴-۲۶ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۳ ۸۳

جدول ۴-۲۷ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۴ ۸۳

جدول ۴-۲۸ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۵ ۸۴

جدول ۴-۲۹ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱ ۸۵

جدول ۴-۳۰ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۲ ۸۵

جدول ۴-۳۱ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۳ ۸۶

جدول ۴-۳۲ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۴ ۸۶

جدول ۴-۳۳ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۵ ۸۷

جدول ۴-۳۴ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۶ ۸۷

جدول ۴-۳۵ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۷ ۸۸

جدول ۴-۳۶ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۸ ۸۸

جدول ۴-۳۷ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۹ ۸۹

جدول ۴-۳۸ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۰ ۸۹

جدول ۴-۳۹ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۱ ۹۰

جدول ۴-۴۰ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۲ ۹۰

جدول۴-۴۱ بررسی رویکردهای رابطه ای مدیران شرکتهای گرانیت در فعالیتهای بازاریابی ۹۱

جدول۴-۴۲ ارزیابی اثربخشی فعالیتهای بازاریابی در شرکتهای گرانیت ۹۲

جدول۴-۴۳ ارزیابی پویایی محیط رقابت شرکتهای گرانیت ۹۳

جدول۴-۴۴ خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه اول پژوهش ۹۴

جدول۴-۴۵ خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه دوم پژوهش ۹۵

جدول ۴-۴۶ بررسی اثر متغیرهای توصیفی بر روی متغیرهای اصلی پژوهش ۹۵

فهرست نمودارها

نمودار۴-۱ توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب جنسیت ۶۷

نمودار۴-۲ توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب سن ۶۸

نمودار۴-۳ توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب تحصیلات ۶۹

نمودار۴-۴ توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب سمت شغلی ۷۰

نمودار ۴-۵ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۱ ۷۲

نمودار ۴-۶ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۲ ۷۳

نمودار ۴-۷ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۳ ۷۳

نمودار ۴-۸ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۴ ۷۴

نمودار ۴-۹ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۵ ۷۴

نمودار ۴-۱۰ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۶ ۷۵

نمودار ۴-۱۱ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۷ ۷۵

نمودار ۴-۱۲ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۸ ۷۶

نمودار ۴-۱۳ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۹ ۷۶

نمودار ۴-۱۴ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱ ۷۷

نمودار ۴-۱۵ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۲ ۷۸

نمودار ۴-۱۶ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۳ ۷۹

نمودار ۴-۱۷ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۴ ۷۹

نمودار ۴-۱۸ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۵ ۷۹

نمودار ۴-۱۹ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۶ ۸۰

نمودار ۴-۲۰ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۷ ۸۰

نمودار ۴-۲۱ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۸ ۸۱

نمودار ۴-۲۲ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۹ ۸۱

نمودار ۴-۲۳ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۰ ۸۲

نمودار ۴-۲۴ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۱ ۸۲

نمودار ۴-۲۵ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۲ ۸۳

نمودار ۴-۲۶ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۳ ۸۳

نمودار ۴-۲۷ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۴ ۸۴

نمودار ۴-۲۸ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۵ ۸۴

نمودار ۴-۲۹ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱ ۸۵

نمودار ۴-۳۰ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۲ ۸۵

نمودار ۴-۳۱ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۳ ۸۶

نمودار ۴-۳۲ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۴ ۸۶

نمودار ۴-۳۳ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۵ ۸۷

نمودار ۴-۳۴ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۶ ۸۷

نمودار ۴-۳۵ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۷ ۸۸

نمودار ۴-۳۶ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۸ ۸۸

نمودار ۴-۳۷ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۹ ۸۹

نمودار ۴-۳۸ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۰ ۸۹

نمودار ۴-۳۹ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۱ ۹۰

نمودار ۴-۴۰ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۲ ۹۰

نمودار۴-۴۱ بررسی رویکردهای رابطه ای مدیران شرکتهای گرانیت در فعالیتهای بازاریابی ۹۱

نمودار۴-۴۲ ارزیابی اثربخشی فعالیت های بازاریابی در شرکتهای گرانیت ۹۲

نمودار۴-۴۳ ارزیابی پویایی محیط رقابت شرکتهای گرانیت ۹۳

فهرست اشکال

شکل ۱- نمایی از شبکه های اجتماعی ۱۲

شکل۲- اجزای بازاریابی ۲۱

شکل-۳ مدل بازاریابی (مورگان و هانت) ۲۷

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی