فایل لیست

مرجع دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت

مقاله دیه

مقاله دیه

مقاله دیه

فهرست مقاله: (شامل ۸۵ صفحه work)

۱- مقدمه

۱-۲ تاریخچه دیه

۱-۳ پیدایش دیه اختیاری

۱-۴ فلسفه دیه

۱-۵ تعاریف دیه

۱-۶ اسباب و جوب دیه

۱-۷ دیه غرامت است یا کیفر

۱-۸ تفاوت دیه با مجازات مالی

۱-۹ تفاوت دیه با ارش و جبران خسارت

۱-۱۰ موارد قانونی پرداخت دیه

۱-۱۱ مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت

۱-۱۲ بررسی ماهیت حقوقی دیه عاقله

۱-۱۳ عاقله و مسئولیت پرداخت دیه

۱-۱۴ انتخاب نوع دیه در مواردی که بیت المال مسئول پرداخت دیه باشد

۱-۱۵ علت پذیرش ضمان عاقله در حقوق اسلام

۱-۱۶ مسئولیت عاقله در صورت تعدد و تقسیم دیه

۱-۱۷ مسئولیت عاقله در کرو لال بودن جانی

۱-۱۸ کیفیت تقسیط دیه بر خویشاوندان

۱-۱۹ وراث دیه

۱-۲۰ پدر که قاتل فرزند است از میراث سهم ندارد

فصل دوم

ارکان دیه

۱-۲ دیه زن

۲-۱-۱ حکمت تفاوت دیه زن و مرد

۲-۱-۲ تساوی زن و مرد تا میزان ثلث دیه کامل

۲-۲ دیه در قتل عمد

۲-۲-۱ مهلت اداء دیه در قتل عمد

۲-۲-۲ مسئول پرداخت دیه در قتل عمد

۲-۳ قتل شبه عمد

۲-۳-۱مقدار دیه در قتل شبه عمد

۲-۳-۲ مسئول پرداخت دیه در شبه عمد

۲-۳-۳ مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد

۲-۴ دیه قتل خطار محض

۲-۴-۱ مهلت اواء دیه در قتل خطار محض

۲-۴-۲ مسئول پرداخت دیه در قتل خطار محض

۲-۵ موجبات ضمان و مسئول پرداخت دیه

۲-۶ اقسام جنایت علیه عضوها

۲-۶-۱ مهلت پرداخت دیه اعضا

۲-۶-۲ عدم تداخل دیات اعضا

۲-۶-۳ تداخل دیات اطراف

۲-۶-۴ تداخل دیات مدافع

۲-۶-۵ تداخل دیات زخمها

۲-۶-۶ تداخل دیات غیر نفس در دیه نفس

۲-۷ اعضایی که دیه مقدر دارند

۲-۷-۱ دیه موی سر

۲-۷-۲ دیه چشم

۲-۷-۳ دیه بینی

۲-۷-۴ دیه گوش

۲-۷-۵ دیه لب

۲-۷-۶ دیه زبان

۲-۷-۷ دیه دندان

۲-۷-۸ دیه گردن

۲-۷-۹ دیه فک

۲-۷-۱۰ دیه دست

۲-۷-۱۱ دیه انگشتان دست

۲-۷-۱۲ دیه ناخن

۲-۷-۱۳ دیه ستون فقرات

۲-۷-۱۴ دیه نخاع

۲-۷-۱۵ دیه بیضه

۲-۷-۱۶ دیه آلت تناسلی مرد

۲-۷-۱۷ دیه قطع پا

۲-۷- ۱۸ دیه دنده ها

۲-۷-۱۹ دیه استخوان ترقوه

۲-۷-۲۰ دیه شفران

۲-۷-۲۱ دیه قطع موقع بالاتر از فرج

۲-۷-۲۲ افضا

۲-۷-۲۳ باسن ها

۲-۷-۲۴ شکستن استخوان نشیمنگاه

۲-۷-۲۵ دیه ازاله بکارت و پاره کردن مثانه دختر

۲-۷-۲۶ دیه استخوانها

۲-۸ جنایت بر منافع اعضا

۲-۸-۱ دیه عقل

۲-۸-۲ دیه حس شنوایی

۲-۸-۳ دیه حس بینائی

۲-۸-۴ دیه حس بویایی

۲-۸-۵ دیه حس چشایی

۲-۸-۶ دیه صوت و گویایی

۲-۹ دیه زخمهای سر و صورت

۲-۱۰ دیه جنایاتی که باعث تغییر رنگ پوست می شود.

۲-۱۱ دیه سقط جنین:

۲-۱۱-۱ دیه جنین متکون از زنا

۲-۱۱-۲ دیه جنین کافرذمی

۲-۱۱-۳ کفاره سقط جنین

۲-۱۲ دیه جنایت بر مرده

۲-۱۳ دیه جنایت بر حیوان

۲-۱۴ تغلیط دیه

۲-۱۴-۱ دیه قتل در ماههای حرام

۲-۱۴-۲ حکم قتل در حرم مکه

۲-۱۴-۳ حکم قتل در حرم مدینه و دیگر مشاهد مشرفه

۲-۱۴-۴ اجتماع دو سبب تغلیظ

۲-۱۴-۵ حکم تغلیظ بر جنایت بر اعضا

۲-۱۴-۶ تغلیظ در قتل اقارب

۲-۱۴-۷ تغلیظ دیه در فقه اهل سنت

فصل سوم:

۳-۱ خسارت مازاد بر دیه

۳-۱-۱ نظر امام خمینی (ره)

۳-۱-۲ نظر حضرت آیت الله اراکی

۳-۱-۳ نظر حضرت آیت الله بهجت

۳-۱-۴ نظر حضرت آیت الله گپایگانی

۳-۱-۵ نظر حضرت آیت الله تبریزی

۳-۱-۶ نظر حضرت آیت الله خامنه ای

۳-۱-۷ نظر حضرت آیت الله لنکرانی

۳-۱-۸ نظر حضرت آیت الله صانعی

۳-۱-۹ نظر حضرت آیت الله شیرازی

۳-۱-۱۰ نظر حضرت آیت الله موسوی اردبیلی

۳-۱-۱۱ نظر حضرت آیت الله سید محمد شاهرودی

۳-۱-۱۲ نظر حضرت آیت الله سید محمد مظاهری

۳-۱-۱۳ نظر حضرت آیت الله سید محمد مرعشی

۳-۱-۱۴ نظر حضرت آیت الله سید محمد گرامی

۳-۱-۱۵ نظر حضرت آیت الله سید محمد تبریزی

نتیجه

منابع

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله دیه – مقاله دیه