فایل لیست

مرجع دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت

پروژه آمار مرگ و میر سالهای ۸۰ تا ۸۵

پروژه آمار مرگ و میر سالهای 80 تا 85

پروژه آمار مرگ و میر سالهای ۸۰ تا ۸۵

فهرست مقاله : (شامل ۳۰ صفحه Word)

مقدمه

تجزیه و تحلیل داده ها

سؤالات ارائه شده در تحقیق

پاسخ به سؤالات ارائه شده

جامعه و نمونه

روش جمع آوری داده ها

اهداف تحقیق

ضرورت انجام تحقیق

تجزیه و تحلیل داده ها برای تشکیل جدول فراوانی

نمودار میله ای برای آمار فوت شدگان سالهای الی ایوان

تجزیه و تحلیل داده ها برای سن زنان

تشکیل نمودار میله ای برای سن زنان

تعیین میانگین – میانه و مد برای سن زنان

تعیین واریانس – انحراف معیار و ضریب تغییرات در سن زنان

تجزیه و تحلیل داده ها برای سن مردان

تشکیل نمودار میله ای برای سن مردان

تعیین میانگین – میانه و مد برای سن مردان

تعیین واریانس – انحراف معیار و ضریب تغییرات در سن مردان

ذکر نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

مشاهده فایل

.

.

دانلود پروژه آمار مرگ و میر سالهای ۸۰ تا ۸۵